Suggesties voor het invullen van OP 1.2

EIS:

Het aanbod is dekkend voor de doorstroomtoets. Onder aanbod verstaan we alle lesinhouden, ook die digitaal zijn of online aangeboden worden.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om een hoogwaardig en dekkend onderwijsaanbod te bieden dat onze leerlingen optimaal voorbereidt op de doorstroomtoets en het bijbehorende schooladvies. We willen zowel traditionele als digitale en online lesinhouden effectief integreren om een flexibele en gevarieerde leeromgeving te creëren die tegemoetkomt aan de verschillende leerstijlen en behoeften van onze leerlingen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat ten minste 90% van onze leerlingen een doorstroomtoetsresultaat behaalt dat overeenkomt met het schooladvies van de docenten. Dit betekent dat het onderwijsaanbod van de school effectief moet zijn in het overbrengen van de benodigde kennis en vaardigheden en aansluit op de verwachtingen van zowel de leerlingen als de docenten.

Gekoppelde acties

Om deze ambitie te realiseren, zullen we de volgende acties ondernemen:
a) Een grondige analyse van de doorstroomtoets om te zorgen dat ons onderwijsaanbod aansluit op de eisen van de toets en het schooladvies.
b) Het ontwikkelen en implementeren van een curriculum dat zowel traditionele als digitale en online lesinhouden integreert en voldoet aan de eisen van de doorstroomtoets en het schooladvies.
c) Regelmatige evaluatie en bijstelling van het curriculum op basis van de behaalde resultaten en feedback van leerlingen en docenten.
d) Professionalisering van docenten op het gebied van digitale en online lesinhouden om effectieve instructie en ondersteuning te bieden.
e) Ouderbetrokkenheid vergroten om een optimale leeromgeving thuis te creëren die het leren op school ondersteunt.

Meten van het resultaat

We zullen de voortgang en het succes van onze ambitie meten aan de hand van de volgende indicatoren:
a) De resultaten van de doorstroomtoets: een stijging van het percentage leerlingen dat een toetsresultaat behaalt dat overeenkomt met het schooladvies van de docenten.
b) Tussentijdse toetsresultaten en voortgangsrapporten van leerlingen om de effectiviteit van het curriculum te evalueren.
c) Feedback van leerlingen en docenten over de kwaliteit en relevantie van het onderwijsaanbod en de gebruikte lesinhouden.
d) Deelnemersaantallen en tevredenheidsscores van docenten bij professionaliseringsactiviteiten op het gebied van digitale en online lesinhouden.
e) Ouderbetrokkenheid meten via ouderavonden, enquêtes en andere vormen van communicatie om te zorgen dat de thuissituatie het onderwijs optimaal ondersteunt.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP1 Aanbod. De omschrijving van deze standaard is: 'Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer