{  OP 2.1  }

Systematisch verzamelen van informatie

Suggesties voor het invullen van OP 2.1

EIS:

De school verzamelt vanaf binnenkomst systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van leerlingen op alle voor het onderwijs belangrijke domeinen. Het verzamelen van (toets)informatie gebeurt systematisch en zorgvuldig.

Ambitie van de school

De school heeft als ambitie om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen door systematisch informatie te verzamelen over de kennis en vaardigheden van leerlingen op alle belangrijke domeinen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat de school beschikt over betrouwbare en valide informatie over de kennis en vaardigheden van leerlingen, waardoor het onderwijs afgestemd kan worden op de behoeften van de leerlingen en de school in staat is om de leerprestaties van de leerlingen te verbeteren.

Concrete, meetbare doelstelling: Binnen een jaar na de start van het verzamelen van de toetsinformatie heeft minimaal 80% van de leerkrachten een dagdeel besteed aan opleiding/training voor het systematisch ophalen van informatie uit toetsing.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te behalen, zal de school de volgende acties ondernemen:

  • Het opstellen van een plan van aanpak voor het verzamelen van de toetsinformatie, waarin duidelijk staat beschreven welke toetsen gebruikt worden, hoe vaak de toetsen afgenomen worden en wie verantwoordelijk is voor de afname en verwerking van de toetsresultaten.
  • Het trainen van het personeel in het afnemen en interpreteren van de toetsen, zodat de toetsresultaten betrouwbaar en valide zijn.
  • Het regelmatig analyseren van de toetsresultaten, zodat de school inzicht heeft in de prestaties van de leerlingen en op basis daarvan het onderwijs kan aanpassen aan de behoeften van de leerlingen.
  • Het communiceren van de resultaten naar ouders en leerlingen, zodat zij inzicht hebben in de prestaties van de leerling en waar nodig extra ondersteuning kunnen krijgen.

Meten van het resultaat

Om te meten of de beoogde ambitie/het doel bereikt is, zal de school de volgende meetmethoden gebruiken:

  • Het regelmatig afnemen van genormeerde toetsen voor taal en rekenen, waarvan de resultaten systematisch worden bijgehouden en geanalyseerd.
  • Het monitoren van de voortgang van leerlingen op alle belangrijke domeinen, bijvoorbeeld door middel van observaties, formatieve evaluaties en feedbackgesprekken.
  • Het verzamelen van feedback van ouders en leerlingen over de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning die zij krijgen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding. De omschrijving van deze standaard is: 'De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer