{  OP 2.2  }

Informatie over leerlingen duiden, analyseren en gebruiken

Suggesties voor het invullen van OP 2.2

EIS:

De school vergelijkt de informatie met de verwachte ontwikkeling van de leerling, waarbij voor taal en rekenen in ieder geval de referentieniveaus taal en rekenen als uitgangspunt gelden. Dit maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. Het stelt de school in staat zorg te dragen voor de ontwikkeling en begeleiding van de leerling. De school heeft daarbij hoge verwachtingen van leerlingen. De school waarborgt daarmee voor leerlingen de ononderbroken ontwikkeling en voortgang daarin en heeft daarbij oog voor de bevordering van gelijke kansen.

Ambitie van de school

De school streeft ernaar om de kwaliteit van het onderwijs continu te verbeteren en de onderwijsresultaten van de leerlingen te optimaliseren. Hierbij staat centraal dat elke leerling zich optimaal ontwikkelt en de kans krijgt om zijn of haar potentieel te benutten. De school wil een omgeving creëren waarin gelijke kansen voor alle leerlingen worden bevorderd en waarin hoge verwachtingen van de leerlingen worden gesteld.

Beoogd resultaat

We willen dat elke leerling een constant eerlijk en kloppende monitoring krijgt van zijn of haar capaciteiten. Concreet willen we het volgende:

 • van elke leerling wordt minimaal 2 keer per jaar een inschatting gemaakt van zijn of haar voortgang. Hierbij worden verwachtingen en behaalde resultaten met elkaar vergeleken. Hierbij zijn de referentieniveau’s het uitgangspunt.
 • 2 keer per jaar wordt van elke bouwlaag een groepsanalyse gemaakt op basis van de behaalde en verwachte resultaten.

Gekoppelde acties

 • In kaart brengen van de huidige niveau van elke leerling op het gebied van taal en rekenen, door middel van toetsen en observaties.
 • Analyseren van de resultaten om de sterke en zwakke punten van zowel individuele leerlingen als groepen te identificeren.
 • Opstellen van individuele handelingsplannen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om de gestelde doelen te bereiken.
 • Implementeren van gedifferentieerde lesmethoden en leermiddelen, zodat het onderwijs beter kan worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van elke leerling.
 • Het aanbieden van extra uitdagingen en verrijkingsmogelijkheden voor leerlingen die bovengemiddeld presteren.
 • Twee keer per jaar wordt in onze digitale bouwplannen een evaluatie gemaakt van de behaalde resultaten van de bouwgroep in vergelijking met de verwachte resultaten van de bouwgroep. Dit doen we in de digitale bouwplan-module van OnSpect

Meten van het resultaat

 • De school zal de voortgang van elke leerling gedurende het schooljaar nauwlettend volgen. Dit omvat zowel formatieve als summatieve evaluaties. Formatieve evaluaties worden regelmatig uitgevoerd om de voortgang van de leerlingen te monitoren en indien nodig bij te sturen. Summatieve evaluaties vinden plaats aan het einde van het schooljaar.
 • Elke bouwlaag coördinator rapporteert 2 keer per jaar over de uitgevoerde analyses.
 • Op basis van deze evaluaties zal de school het onderwijsbeleid en de aanpak bijsturen om verdere verbeteringen te bewerkstelligen en gelijke kansen voor alle leerlingen te waarborgen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding. De omschrijving van deze standaard is: 'De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer