{  OP 2.4  }

Begeleiding en ondersteuning van de leerling

Suggesties voor het invullen van OP 2.4

EIS:

De leerlingen krijgen de begeleiding die zij nodig hebben om het onderwijsprogramma beter te kunnen doorlopen. De school besteedt op een structurele en herkenbare manier aandacht aan het bestrijden van (taal)achterstanden. Wanneer individuele of groepen leerlingen niet genoeg lijken te profiteren van het onderwijs, analyseert de school waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er nodig is om op eventuele achterstanden of voorsprongen in de ontwikkeling van leerlingen in te spelen. De school biedt de begeleiding vervolgens gestructureerd aan. Waar nodig betrekt de school het samenwerkingsverband, de gemeente en zorginstanties bij de begeleiding van de leerlingen.

Ambitie van de school

De school streeft ernaar om alle leerlingen de juiste begeleiding te bieden die ze nodig hebben om het onderwijsprogramma succesvol te doorlopen. Onze ambitie is om taalachterstanden en andere leerproblemen tijdig te signaleren en effectief aan te pakken, zodat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. We streven naar nauwe samenwerking met het samenwerkingsverband, de gemeente en zorginstanties om de beste begeleiding te garanderen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat 90% van de leerlingen met (taal)achterstanden binnen twee schooljaren aantoonbaar vooruitgang boekt en de achterstand verkleint of inhaalt. Hiermee willen we ervoor zorgen dat de ontwikkeling van elke leerling, zowel individueel als in groepsverband, wordt gestimuleerd en dat zij een stevige basis hebben voor het vervolgonderwijs.

Gekoppelde acties

Om onze ambitie en het beoogde resultaat te bereiken, zetten we de volgende acties in:
a) Periodieke monitoring van de leerprestaties van alle leerlingen om vroegtijdig achterstanden te signaleren.
b) Het implementeren van effectieve interventies, zoals extra begeleiding, bijlessen of individuele leerplannen, om achterstanden aan te pakken.
c) Regelmatige training en bijscholing van het onderwijsteam om hun vaardigheden te versterken in het herkennen en begeleiden van leerlingen met (taal)achterstanden.
d) Structurele samenwerking met externe partijen zoals het samenwerkingsverband, de gemeente en zorginstanties om de best mogelijke ondersteuning te bieden.
e) Het betrekken van ouders bij het leerproces en het creëren van een sterke thuis-school verbinding om het leren te ondersteunen.

Meten van het resultaat

De school gebruikt verschillende instrumenten om de voortgang van leerlingen te meten en te evalueren of de ambitie en het doel bereikt zijn. Dit omvat:
a) Toetsresultaten analyseren om de vooruitgang van leerlingen met (taal)achterstanden te monitoren en te beoordelen of de extra begeleiding effectief is.
b) Het bijhouden van de groei en ontwikkeling van individuele leerlingen en groepen met behulp van een digitaal leerlingvolgsysteem.
c) Het evalueren van de samenwerking met externe partijen en de effectiviteit van de interventies die zij bieden.
d) Het regelmatig bespreken van de voortgang en resultaten met het onderwijsteam, ouders en externe partners om continue verbetering te waarborgen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding. De omschrijving van deze standaard is: 'De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer