{  OP 2.6  }

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Suggesties voor het invullen van OP 2.6

EIS:

Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, legt de school (binnen 6 weken) in het ontwikkelingsperspectief vast hoe zij het onderwijs afstemt op de behoefte van de leerling (wordt beschreven in het schoolplan) en registreert het ontwikkelingsperspectief in ROD. De school voert de geplande ondersteuning uit. De inhoud en uitvoering van dit plan wordt minimaal eenmaal per schooljaar met de ouders geëvalueerd.

Ambitie van de school

De ambitie van onze school is om een inclusieve leeromgeving te creëren waarin alle leerlingen, ongeacht hun individuele behoeften, optimaal kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. We streven ernaar om extra ondersteuning te bieden aan die leerlingen die dit nodig hebben, zodat zij hun volledige potentieel kunnen bereiken.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat binnen 6 weken na identificatie van de behoefte aan extra ondersteuning voor een leerling, er een op maat gemaakt ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld en geregistreerd in ROD. Dit ontwikkelingsperspectief zal worden geëvalueerd met de ouders minimaal eenmaal per schooljaar. Het concrete, meetbare doel is dat minimaal 95% van de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, vooruitgang boeken volgens het vastgestelde ontwikkelingsperspectief.

Gekoppelde acties

a. Identificatie van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben door middel van observatie, gesprekken met ouders en analyse van leerresultaten.
b. Samenwerking met multidisciplinaire teams (zoals leerkrachten, zorgcoördinatoren, psychologen) om passende ondersteuningsstrategieën te ontwikkelen en te implementeren.
c. Scholing en professionalisering van het onderwijsteam in het bieden van extra ondersteuning en het werken met ontwikkelingsperspectieven.
d. Implementatie van de geplande ondersteuning in het dagelijkse lesprogramma.
e. Regelmatige monitoring van de voortgang van de leerling en het bijstellen van het ontwikkelingsperspectief indien nodig.
f. Communicatie en samenwerking met ouders om hen te betrekken bij het ontwikkelingsproces van hun kind en de ondersteuning op school.

Meten van het resultaat

De school meet het bereiken van de beoogde ambitie/het doel door:
a. Het bijhouden van de voortgang van de leerlingen die extra ondersteuning krijgen, en het vergelijken van hun resultaten met de vastgestelde doelen in het ontwikkelingsperspectief.
b. Het evalueren van de tevredenheid van ouders over de ondersteuning en communicatie rondom het ontwikkelingsperspectief tijdens oudergesprekken en eventuele ouderenquêtes.
c. Het analyseren van de effectiviteit van de geïmplementeerde ondersteuningsstrategieën en het aanpassen van de aanpak indien nodig.
d. Het monitoren van het percentage leerlingen dat het concrete, meetbare doel van 95% vooruitgang volgens het ontwikkelingsperspectief behaalt.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding. De omschrijving van deze standaard is: 'De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer