{  OP 2.7  }

Zorgplicht passend onderwijs

Suggesties voor het invullen van OP 2.7

EIS:

De school vervult de zorgplicht passend onderwijs. Wanneer de school de extra ondersteuning voor een leerling niet kan bieden, zoekt de school in samenwerking met ouders en zo nodig het samenwerkingsverband een passende onderwijsplek.

Ambitie van de school

Onze school heeft als ambitie om alle leerlingen passend onderwijs te bieden, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. We willen dat elk kind zich welkom voelt op school en zich gehoord en gezien voelt.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben deze ook krijgen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en meedoen in de samenleving.

Concrete, meetbare doelstelling:
Binnen 6 maanden na aanmelding heeft elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passend plan van aanpak, waarin staat beschreven welke ondersteuning nodig is, hoe deze wordt ingevuld en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te behalen, ondernemen we de volgende acties:

  • We zorgen voor een goede inventarisatie van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen, zodat we hierop kunnen inspelen.
  • We werken met een intern ondersteuningsteam, dat de extra ondersteuning voor leerlingen coördineert en de voortgang bewaakt.
  • We werken samen met ouders, het samenwerkingsverband en externe specialisten om te zorgen voor een passende onderwijsplek als onze school niet in staat is de benodigde ondersteuning te bieden.
  • We evalueren regelmatig de voortgang van de extra ondersteuning en passen deze waar nodig aan.

Meten van het resultaat

We meten of de beoogde ambitie/het doel bereikt is door middel van de volgende indicatoren:

  • Het aantal leerlingen dat binnen 6 maanden na aanmelding een passend plan van aanpak heeft gekregen.
  • De tevredenheid van ouders en leerlingen over de extra ondersteuning die geboden wordt.
  • Het aantal doorverwijzingen naar een andere school in samenwerking met het samenwerkingsverband.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding. De omschrijving van deze standaard is: 'De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer