{  OP 3.2  }

Klassenmanagement en communiceren & monitoren van het lesdoel

Suggesties voor het invullen van OP 3.2

EIS:

De leraren zorgen voor een ordelijk verloop van de les en benutten de lestijd efficiënt. De leraren maken het lesdoel duidelijk. Zij monitoren tijdens de les of de leerlingen het beoogde lesdoel al dan niet halen en passen hun onderwijs waar nodig aan.

Ambitie van de school

De ambitie van de school is om een ordelijke en efficiënte leeromgeving te creëren waar leraren zorgen voor een gestructureerd verloop van de les en waar de lestijd optimaal wordt benut. Dit streven naar een georganiseerde en effectieve aanpak bevordert het leerproces van de leerlingen en draagt bij aan hun succes op zowel educatief als persoonlijk vlak.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat leraren in staat zijn om een goed georganiseerde en gestructureerde les te verzorgen, waarbij ze de lesdoelen duidelijk communiceren aan de leerlingen. Hierbij houden ze gedurende de les nauwlettend in de gaten of de leerlingen het beoogde lesdoel al dan niet behalen. Het uiteindelijke doel is dat een aanzienlijk percentage van de leerlingen de gestelde lesdoelen bereikt en hierdoor hun leerprestaties verbeteren.

Tijdens de collegiale lesbezoeken analyseren we of dit ook zo wordt ervaren en gezien door de collega’s.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te bereiken, nemen leraren verschillende acties:

  • Structureren van lessen: Leraren zorgen ervoor dat elke les een duidelijke structuur heeft. Ze starten met het presenteren van het lesdoel en het belang ervan voor de leerlingen. Vervolgens geven ze heldere instructies en gebruiken ze effectieve leermaterialen.
  • Actieve betrokkenheid van leerlingen: Leraren moedigen leerlingen aan om actief deel te nemen aan de les door vragen te stellen, discussies te stimuleren en samenwerkingsactiviteiten te organiseren.
  • Formatieve evaluatie: Gedurende de les monitoren de leraren voortdurend de voortgang van de leerlingen om te zien of ze het lesdoel bereiken. Dit kan onder meer door korte tussentijdse toetsen, klassikale discussies en individuele feedback.
  • Flexibiliteit in instructie: Als blijkt dat een deel van de leerlingen het lesdoel nog niet bereikt, passen de leraren hun instructiemethoden aan om beter aan te sluiten bij de behoeften van de leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ze extra uitleg geven, differentiëren in opdrachten of de leerlingen die het lesdoel al behaald hebben, verdiepingsmateriaal aanbieden.

Meten van het resultaat

De school meet of de beoogde ambitie/het doel bereikt is door middel van diverse evaluatiemethoden:

  • Leerlingresultaten: De school analyseert de prestaties van de leerlingen op regelmatige basis. Ze kijken naar toetsresultaten, voortgang in leerdoelen en individuele leerlingengroei.
  • Observatie van lessen: De school voert regelmatig lesobservaties uit om te zien hoe de leraren de lessen structureren, de lesdoelen communiceren en om de betrokkenheid van de leerlingen te beoordelen.
  • Feedback van leraren en leerlingen: Leraren en leerlingen worden betrokken bij het evaluatieproces. Ze kunnen hun ervaringen delen, feedback geven en suggesties doen voor verbetering.
  • Reflectie en aanpassing: Op basis van de verzamelde gegevens en feedback worden eventueel aanpassingen gedaan in het onderwijsproces om de effectiviteit te vergroten.

Door deze systematische aanpak zorgt de school ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft en dat de gestelde doelen worden behaald om de leerlingen optimaal te ondersteunen in hun leerproces.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP3 Pedagogisch-didactisch handelen. De omschrijving van deze standaard is: 'Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen en draagt eraan bij dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer