{  OP 3.4  }

Feedback op het leerproces

Suggesties voor het invullen van OP 3.4

EIS:

De leraren geven hun leerlingen gerichte feedback op hun gemaakte werk en op hun leerproces. Zij stimuleren de leerlingen na te denken over hun eigen ontwikkeling.

Ambitie van de school

De school heeft als ambitie om een stimulerende en ondersteunende leeromgeving te creëren waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast streeft de school ernaar om de leerlingen te leren hoe zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun leerproces en persoonlijke groei.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat alle leerlingen op de school niet alleen goede leerprestaties behalen, maar ook dat zij zich bewust worden van hun eigen leerproces en persoonlijke ontwikkeling. Dit betekent dat ze in staat zijn om zelfreflectie toe te passen, doelen te stellen en gerichte stappen te ondernemen om hun leerproces te verbeteren.

Concreet en meetbaar doel: Tegen het einde van het schooljaar wil de school dat 90% van de leerlingen in groep 8 in staat is om minstens één specifiek leerpunt te identificeren en een plan te formuleren om hieraan te werken.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te bereiken, stimuleren de leraren de leerlingen om zelfreflectie te beoefenen en hun gemaakte werk kritisch te bekijken. De leraren geven gerichte feedback op de prestaties van de leerlingen, waarbij ze niet alleen wijzen op fouten maar ook de sterke punten benadrukken. Hierbij moedigen ze de leerlingen aan om na te denken over hun denkprocessen en aanpak van opdrachten.

Daarnaast organiseren de leraren regelmatig momenten van reflectie en individuele gesprekken met de leerlingen om hun persoonlijke doelen en groei te bespreken. De leerlingen worden gestimuleerd om zelf doelen te stellen en actief deel te nemen aan hun eigen leerproces.

Meten van het resultaat

De school meet het bereiken van de beoogde ambitie en het gestelde doel door middel van verschillende evaluatiemethoden. Ten eerste worden de prestaties van de leerlingen regelmatig getoetst en geëvalueerd. Daarnaast wordt er bijgehouden hoeveel leerlingen in staat zijn om zelfreflectie toe te passen en doelen te stellen voor hun eigen ontwikkeling.

De school maakt gebruik van gestandaardiseerde toetsen om de academische vooruitgang te meten, maar ook van bijvoorbeeld portfolio’s waarin de leerlingen hun eigen groei en reflecties documenteren. Bovendien worden de resultaten van enquêtes onder leerlingen en ouders meegenomen om te zien hoe de leerlingen zelf hun ontwikkeling ervaren en hoe zij de begeleiding en feedback van de leraren waarderen.

Door deze verschillende meetmethoden te combineren, kan de school een goed beeld krijgen van de vooruitgang van de leerlingen en of de beoogde ambitie en doelen worden behaald. Indien nodig kunnen zij op basis van de verzamelde gegevens bijsturen in hun aanpak om de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingenondersteuning te verbeteren.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP3 Pedagogisch-didactisch handelen. De omschrijving van deze standaard is: 'Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen en draagt eraan bij dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer