{  OR 1.1  }

Resultaten in overeenstemming met de norm

Suggesties voor het invullen van OR 1.1

EIS:

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Dit betekent dat de eindresultaten op de kernvakken Nederlandse taal en rekenen/wiskunde voldoen aan de gestelde norm.

Ambitie van de school

De school heeft als ambitie om een hoog niveau van onderwijs te bieden dat aansluit bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie. Hierbij ligt de focus op het bieden van een stimulerende en uitdagende leeromgeving waarin alle leerlingen hun volledige potentieel kunnen bereiken. Bijzondere aandacht gaat uit naar de kernvakken Nederlandse taal en rekenen/wiskunde, om ervoor te zorgen dat de cognitieve eindresultaten voldoen aan de gestelde norm.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat minimaal 90% van de leerlingen aan het einde van de basisschoolperiode het gewenste niveau op de kernvakken Nederlandse taal en rekenen/wiskunde behaalt. Dit betekent concreet dat zij een score behalen die minimaal gelijk is aan de vastgestelde norm voor deze vakken, zoals bepaald door de onderwijsinspectie.

Gekoppelde acties

Om de ambitie en het beoogde resultaat te bereiken, onderneemt de school de volgende acties:
a. Het implementeren van een effectief en gedifferentieerd lesprogramma, aangepast aan de individuele behoeften van leerlingen.
b. Het bieden van extra ondersteuning en begeleiding voor leerlingen die moeite hebben met de kernvakken.
c. Het monitoren van de voortgang van leerlingen door middel van regelmatige evaluaties en toetsen.
d. Het organiseren van bijscholing en professionele ontwikkeling voor docenten om hun vaardigheden en kennis up-to-date te houden.
e. Het betrekken van ouders bij het leerproces van hun kinderen en het creëren van een open communicatiekanaal tussen school en ouders.

Meten van het resultaat

De school meet de voortgang en het behalen van de beoogde ambitie en het doel door:
a. Het regelmatig analyseren van de resultaten van toetsen en evaluaties om de voortgang van leerlingen op de kernvakken te monitoren.
b. Het vergelijken van de behaalde resultaten met de gestelde norm om te bepalen of de school voldoet aan de verwachtingen op basis van de kenmerken van de leerlingenpopulatie.
c. Het bijhouden van de voortgang van individuele leerlingen om te zorgen dat zij tijdig de benodigde ondersteuning krijgen.
d. Het regelmatig evalueren van het onderwijsprogramma, de lesmethoden en de ondersteuning die geboden wordt om te bepalen of deze effectief zijn en bijdragen aan het behalen van de beoogde resultaten.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OR1 Resultaten. De omschrijving van deze standaard is: 'De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer