{  OWV 1.4  }

Beleid verwijdering leerlingen

Suggesties voor het invullen van OWV 1.4

EIS:

De school beschikt over beleid aangaande verwijdering van leerlingen.

Ambitie van de school

Als school willen we zorgen voor een veilig leerklimaat waarbij leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit houdt in dat we ook oog hebben voor situaties waarbij het gedrag van een (niet-leerplichtige) leerling het veilige leerklimaat in gevaar kan brengen.

Beoogd resultaat

De school beschikt over een duidelijk en gedocumenteerd beleid aangaande verwijdering van (niet-leerplichtige) leerlingen, waarbij de veiligheid van het leerklimaat centraal staat.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te halen hebben we de volgende acties ondernomen:

  • We hebben ons beleid aangaande verwijdering van (niet-leerplichtige) leerlingen geactualiseerd en gedocumenteerd. In dit beleid is vastgelegd hoe we omgaan met situaties waarbij het gedrag van een (niet-leerplichtige) leerling het veilige leerklimaat in gevaar brengt.
  • We hebben dit beleid gecommuniceerd naar alle medewerkers van de school, zodat zij op de hoogte zijn van de regels en procedures.
  • We hebben contact opgenomen met de gemeente en andere betrokken instanties om te bespreken hoe we gezamenlijk kunnen optreden in situaties waarbij een (niet-leerplichtige) leerling het veilige leerklimaat in gevaar brengt.

Meten van het resultaat

We meten of we ons doel hebben bereikt door te controleren of ons beleid aangaande verwijdering van (niet-leerplichtige) leerlingen voldoet aan de wettelijke eisen en of het beleid in de praktijk goed wordt toegepast. We houden hierbij bij hoe vaak het beleid wordt toegepast en of de resultaten in lijn zijn met onze verwachtingen. Op basis van deze metingen kunnen we ons beleid bijsturen indien nodig.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OWV1 Overige Wettelijke Vereisten. De omschrijving van deze standaard is: 'Overige deugdelijkheidseisen zoals vermeld in de onderwijswet- en regelgeving die niet zijn opgenomen in het onderzoekskader.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer