{  SKA 1.2  }

Vertaling naar onderwijskundigbeleid

Suggesties voor het invullen van SKA 1.2

EIS:

De schoolleiding vertaalt haar visie, ambities en doelen in onderwijskundig beleid en stuurt daarop om de beoogde resultaten te behalen.

Ambitie van de school

De school heeft de ambitie om een solide en betrouwbare school te zijn, waarbij de focus ligt op het bieden van kwalitatief onderwijs en het ondersteunen van leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast streeft de school naar een positieve en respectvolle leeromgeving waar leerlingen zich op hun gemak voelen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is het waarborgen van een goede onderwijskwaliteit en het behouden van stabiele leerprestaties van de leerlingen, met een concrete, meetbare doelstelling om de gemiddelde rapportcijfers van leerlingen op het huidige niveau te handhaven. Verder wil de school de tevredenheid van leerlingen en ouders behouden en het verzuim binnen acceptabele grenzen houden.

Gekoppelde acties

Om de beoogde resultaten te bereiken, worden de volgende acties ondernomen:

 • Opstellen en uitvoeren van een duidelijk onderwijskundig beleidsplan, waarin de visie, ambities en doelen zijn vertaald naar haalbare acties.
 • Onderhouden van de huidige kwaliteit van docenten door middel van regelmatige bijscholing en intervisie.
 • Gebruiken van beproefde lesmethoden die aansluiten bij de behoeften van de leerlingen en gericht zijn op het ondersteunen van hun ontwikkeling.
 • Faciliteren van communicatie tussen leerlingen, docenten en ouders, bijvoorbeeld door het organiseren van ouderavonden en informatiebijeenkomsten.
 • Bijhouden van de voortgang en resultaten van leerlingen en het tijdig bijsturen van het onderwijsproces indien nodig.
 • Zorgen voor een positief en respectvol schoolklimaat door middel van duidelijke gedragsregels en aandacht voor sociale vaardigheden.

Meten van het resultaat

De school evalueert haar succes in het bereiken van de beoogde ambitie en doelen door het meten van verschillende indicatoren, zoals:

 • Het monitoren van de gemiddelde rapportcijfers en het handhaven van het huidige niveau.
 • Het bijhouden van de tevredenheid van leerlingen en ouders door middel van enquêtes en gesprekken.
 • Analyseren van verzuimcijfers en het in kaart brengen van eventuele oorzaken en oplossingen.
 • Het verzamelen van feedback van leerlingen, docenten en ouders over de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving.
 • Het regelmatig beoordelen van de effectiviteit van de ingezette acties en het bijstellen van het beleid indien nodig.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA1 Visie, Ambitie en doelen. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer