{  SKA 1.8  }

Evaluaties zijn zichtbaar in het onderwijskundig beleid

Suggesties voor het invullen van SKA 1.8

EIS:

Resultaten van eerdere evaluaties, interne en externe dialoog zijn zichtbaar in de doelen voor het onderwijskundig beleid.

Ambitie van de school

De ambitie van onze basisschool is om voortdurend de onderwijskwaliteit te verbeteren door de resultaten van eerdere evaluaties, interne en externe dialoog, te integreren in de doelen voor het onderwijskundig beleid. We willen een adaptieve leeromgeving bieden die is afgestemd op de behoeften van onze leerlingen en waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is om het percentage leerlingen dat op of boven het landelijk gemiddelde presteert op de kernvakken rekenen en taal met 10% te verhogen binnen de komende twee schooljaren. Dit concrete en meetbare doel is ontstaan uit de analyse van eerdere evaluaties en de input van interne en externe gesprekspartners.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te bereiken en de resultaten van evaluaties te verwerken, zullen we de volgende acties ondernemen:
a. Het identificeren van verbeterpunten uit de evaluaties en het vertalen hiervan naar concrete doelen en acties in het onderwijskundig beleid.
b. Het betrekken van het onderwijsteam, ouders en andere betrokkenen bij de ontwikkeling en bijstelling van het onderwijskundig beleid, zodat hun inzichten en ervaringen worden meegenomen.
c. Het opstellen van een plan van aanpak voor elke verbeteractie, waarbij heldere doelen, verantwoordelijkheden en tijdlijnen worden vastgesteld.
d. Het regelmatig evalueren en bijstellen van de gekozen acties op basis van de voortgang en feedback van betrokkenen, om zo te zorgen voor een cyclisch verbeterproces.

Meten van het resultaat

De school meet de voortgang van de beoogde ambitie en het doel door:
a. Het systematisch bijhouden van de prestaties van leerlingen op de kernvakken rekenen en taal, zowel op individueel als groepsniveau.
b. Het periodiek evalueren van het onderwijskundig beleid en de gekozen acties, met input van het onderwijsteam, ouders en andere betrokkenen, om de effectiviteit ervan te beoordelen.
c. Het regelmatig afnemen van gestandaardiseerde toetsen en het analyseren van de resultaten om de voortgang van de leerlingen te monitoren en te vergelijken met de gestelde doelen.
d. Het bijstellen van de doelen en acties op basis van de verzamelde data en feedback, om zo een continu verbeterproces te realiseren en te zorgen dat de resultaten van evaluaties structureel worden verwerkt in het onderwijskundig beleid.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA1 Visie, Ambitie en doelen. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer