{  SKA 1.9  }

De voorwaarden om de onderwijskundige doelen te bereiken zijn beschreven

Suggesties voor het invullen van SKA 1.9

EIS:

De schoolleiding richt de voorwaarden in om de onderwijskundige ambities en doelen te bereiken, waaronder het personeelsbeleid en de organisatie van het onderwijs. Daarbij is de interne verantwoordelijkheidsverdeling duidelijk. De interne verantwoordelijkheidsverdeling is vastgelegd door het bestuur in het managementstatuut.

Ambitie van de school

Onze basisschool streeft ernaar om een inclusieve, stimulerende en veilige leeromgeving te bieden waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We willen de leerlingen voorzien van de nodige vaardigheden, kennis en sociale competenties om te slagen in hun verdere cognitieve en persoonlijke ontwikkeling.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is om de gemiddelde leerresultaten van onze leerlingen met 10% te verhogen binnen een periode van 3 jaar, gemeten aan de hand van gestandaardiseerde toetsen. Daarnaast willen we dat 90% van de leerlingen zich competent voelt in sociale vaardigheden en samenwerking, zoals gemeten door zelfevaluaties en evaluaties door leraren.

Gekoppelde acties

Om onze ambities en doelen te bereiken, hebben we de volgende acties geïdentificeerd:

  • Personeelsbeleid: Wij zorgen voor een uitgebreide selectie en werving van gekwalificeerde en gepassioneerde docenten. We bieden regelmatige bijscholing en professionele ontwikkeling om ervoor te zorgen dat onze docenten up-to-date blijven met de nieuwste onderwijsmethoden en -strategieën.
  • Organisatie van het onderwijs: We zorgen voor een evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden tussen het management, de docenten en ondersteunend personeel. Dit omvat een duidelijke communicatie over verwachtingen en doelen, evenals het delegeren van taken en verantwoordelijkheden.
  • Interne verantwoordelijkheidsverdeling: Het bestuur heeft de verantwoordelijkheidsverdeling vastgelegd in het managementstatuut. Dit document bevat de rolverdeling tussen de verschillende actoren binnen de school, inclusief bestuur, directie, leraren en ondersteunend personeel.

Meten van het resultaat

We meten de voortgang en het succes van onze ambities en doelen door:

  • Het bijhouden van de leerresultaten van leerlingen op gestandaardiseerde toetsen en het vergelijken van deze resultaten met de vastgestelde doelen.
  • Het analyseren van de zelfevaluaties en evaluaties door leraren met betrekking tot sociale competenties en samenwerking.
  • Het regelmatig beoordelen van de prestaties van docenten en ondersteunend personeel, evenals het evalueren van de effectiviteit van ons personeelsbeleid en de organisatie van het onderwijs.
  • Het houden van periodieke evaluaties en feedbacksessies met alle belanghebbenden, zoals docenten, leerlingen en ouders, om de algehele tevredenheid en betrokkenheid bij het onderwijs te meten en te verbeteren.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA1 Visie, Ambitie en doelen. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer