{  SKA 2.1  }

Realisatie van de doelen

Suggesties voor het invullen van SKA 2.1

EIS:

De school realiseert de doelen voor goed onderwijs, die voortkomen uit haar visie en ambities.

Ambitie van de school

De school heeft als ambitie om een inspirerende, veilige en uitdagende leeromgeving te bieden waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief vlak. Daarnaast streeft de school ernaar om innovatief onderwijs aan te bieden, waarbij 21e-eeuwse vaardigheden worden geïntegreerd in het curriculum.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat 80% van de leerlingen aan het eind van het schooljaar het gewenste niveau heeft bereikt op het gebied van lezen, rekenen en taal, evenals een zichtbare groei in de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden en sociaal-emotionele competenties.

Gekoppelde acties

Om de ambitie en het beoogde resultaat te realiseren, zullen de volgende acties worden ondernomen:

  • Het aanbieden van gedifferentieerd onderwijs op basis van de individuele behoeften en niveaus van de leerlingen;
  • Het implementeren van innovatieve onderwijsmethoden en technologieën om het onderwijs te verrijken en de 21e-eeuwse vaardigheden te bevorderen;
  • Het aanbieden van professionele ontwikkeling voor het onderwijzend personeel om hen te ondersteunen in het leveren van kwalitatief hoogstaand onderwijs;
  • Het betrekken van ouders en verzorgers bij het onderwijsproces door middel van ouderavonden, workshops en communicatieplatforms;
  • Het regelmatig evalueren en aanpassen van het curriculum op basis van de behaalde resultaten en feedback van leerlingen, ouders en personeel.

Meten van het resultaat

De school zal de voortgang en het bereiken van de beoogde ambitie en het doel meten door middel van:

  • Periodieke toetsen en evaluaties om de prestaties van de leerlingen op het gebied van lezen, rekenen en taal te monitoren;
  • Observaties en evaluaties van de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden en sociaal-emotionele competenties;
  • Tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en personeel om feedback te verzamelen over de kwaliteit van het onderwijs en de schoolomgeving;
  • Het analyseren van de resultaten van de Cito-toetsen en het vergelijken van deze resultaten met de landelijke gemiddelden en streefdoelen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur. De omschrijving van deze standaard is: 'De school realiseert de doelen voor goed onderwijs, bevordert een kwaliteitscultuur, zorgt voor randvoorwaarden en stuurt, waar nodig, tussentijds bij. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer