{  SKA 3.1  }

Evaluatie van de doelen en het beleid én informeren van het bestuur hierover

Suggesties voor het invullen van SKA 3.1

EIS:

De schoolleiding monitort, evalueert, analyseert en beoordeelt als onderdeel van het stelsel van kwaliteitszorg in hoeverre de doelen en het beleid worden gerealiseerd en informeert het bestuur daarover.

Ambitie van de school

De ambitie van onze school is om continu te streven naar verbetering van onze kwaliteitszorg. Dit doen we door ons stelsel van kwaliteitszorg te monitoren, evalueren, analyseren en beoordelen en deze informatie te gebruiken om ons beleid en onze processen te verbeteren.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is een effectief en efficiënt stelsel van kwaliteitszorg dat leidt tot verbeteringen op alle gebieden van onze school, zoals onderwijskwaliteit, leerlingbegeleiding en personeelsbeleid.

Een concreet, meetbaar doel voor de komende periode kan zijn om het stelsel van kwaliteitszorg te verbeteren op basis van de uitkomsten van de laatste externe audit. Het doel kan bijvoorbeeld zijn om binnen zes maanden na de audit de verbeterpunten te hebben geïmplementeerd en geëvalueerd.

Gekoppelde acties

Om het doel te bereiken, kunnen we de volgende acties ondernemen:
Analyseren van de uitkomsten van de externe audit en vaststellen van verbeterpunten.
Opstellen van een plan van aanpak om de verbeterpunten te implementeren.
Uitvoeren van de acties uit het plan van aanpak.
Monitoren en evalueren van de voortgang van de implementatie.
Evalueren van het verbeterde stelsel van kwaliteitszorg en eventueel bijstellen van het beleid en de processen.

Waarbij we dit resultaten van deze acties terugkoppelen aan het bestuur.

Meten van het resultaat

De school kan het behaalde resultaat meten door middel van interne en externe evaluaties en audits. Bijvoorbeeld door een interne audit uit te voeren om te controleren of het stelsel van kwaliteitszorg goed functioneert en verbeterpunten worden opgepakt. Ook kan de school een externe audit laten uitvoeren om te controleren of de school voldoet aan de gestelde normen en eisen van bijvoorbeeld een keurmerk of certificering. Het bestuur kan vervolgens geïnformeerd worden over de resultaten van de evaluaties en audits en de voortgang van de implementatie van verbeterpunten.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog. De omschrijving van deze standaard is: 'De school evalueert en analyseert systematisch of zij de doelen realiseert en verantwoordt zich daarover. Ze stelt, wanneer nodig, het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe belanghebbenden in een goed functionerende dialoog. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer