{  SKA 3.3  }

Evaluatie, verantwoording en dialoog van het taalonderwijs

Suggesties voor het invullen van SKA 3.3

EIS:

De school haalt intern en extern actief informatie op om zicht te krijgen op de uitvoering, de resultaten van het onderwijs voor de leerlingen en mogelijke kansen en bedreigingen voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs op het gebied van taal.

Ambitie van de school

De school heeft als ambitie om een solide basis te bieden op het gebied van taalonderwijs in het basisonderwijs. De school streeft ernaar om de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verbeteren, zodat alle leerlingen hun taalvaardigheid in voldoende mate ontwikkelen. Dit houdt in dat de school zowel intern als extern informatie verzamelt en deze informatie inzet voor het verbeteren van het taalonderwijs.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat 75% van de leerlingen aan het eind van het schooljaar de vastgestelde taaldoelen behaalt, zoals gedefinieerd door de nationale richtlijnen. Dit zal worden gemeten aan de hand van gestandaardiseerde toetsen en het monitoren van de voortgang gedurende het schooljaar.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te behalen, zullen de volgende acties worden ondernomen:

Intern:

  • Het periodiek evalueren van het taalcurriculum om te zorgen dat het aansluit bij de behoeften van de leerlingen.
  • Het aanbieden van nascholingsmogelijkheden voor leerkrachten om hun kennis en vaardigheden op het gebied van taalonderwijs te verbeteren.
  • Het informeren van ouders over de taalontwikkeling van hun kind en het belang van ouderbetrokkenheid bij het taalonderwijs.

Extern:

  • Het op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het taalonderwijs door vakliteratuur te lezen en deel te nemen aan workshops en cursussen.
  • Het leggen van contacten met andere scholen om kennis en ervaringen op het gebied van taalonderwijs uit te wisselen.
  • Het openstaan voor nieuwe inzichten en ideeën op het gebied van taalonderwijs, zonder direct deel te nemen aan onderzoeksprojecten.

Meten van het resultaat

De school meet of de beoogde ambitie/het doel bereikt is door het monitoren van de voortgang van de leerlingen gedurende het schooljaar, met behulp van gestandaardiseerde toetsen en observaties in de klas. Daarnaast wordt er periodiek geëvalueerd of de genomen acties effectief zijn geweest en of er aanpassingen nodig zijn in het onderwijsplan. Tot slot wordt er feedback verzameld van leerkrachten, ouders en leerlingen om de kwaliteit van het taalonderwijs op een bescheiden maar effectieve manier te blijven verbeteren.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog. De omschrijving van deze standaard is: 'De school evalueert en analyseert systematisch of zij de doelen realiseert en verantwoordt zich daarover. Ze stelt, wanneer nodig, het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe belanghebbenden in een goed functionerende dialoog. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer