Suggesties voor het invullen van SKA 3.4

EIS:

De school haalt intern en extern actief informatie op om zicht te krijgen op de uitvoering, de resultaten van het onderwijs voor de leerlingen en mogelijke kansen en bedreigingen voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs op het gebied van rekenen.

Ambitie van de school

De school streeft ernaar om een toonaangevende school te zijn op het gebied van rekenen, door te zorgen voor een uitstekende kwaliteit van onderwijs en het bieden van optimale leeromstandigheden voor alle leerlingen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat binnen twee jaar, 90% van de leerlingen op de school het gewenste niveau voor rekenen behaalt, zoals vastgelegd in de nationale richtlijnen voor het basisonderwijs. Dit zal resulteren in hogere scores op gestandaardiseerde toetsen en uiteindelijk leiden tot een betere voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te bereiken, zal de school de volgende acties ondernemen:

  • Intern actief informatie ophalen: Regelmatige evaluatie van de prestaties van leerlingen door middel van formatieve en summatieve toetsen, observaties en feedback van leraren, en het verzamelen van feedback van leerlingen en ouders.
  • Extern actief informatie ophalen: Het deelnemen aan netwerken, conferenties en workshops op het gebied van rekenonderwijs, het raadplegen van experts en onderzoekers, en het uitwisselen van best practices met andere scholen.
  • Continue professionalisering van leraren op het gebied van rekenen door middel van trainingen en cursussen.
  • Aanpassen en verbeteren van het rekenonderwijs door het implementeren van bewezen effectieve methoden en strategieën, en het gebruik van adaptieve leermiddelen.

Meten van het resultaat

De school zal het succes van de geïmplementeerde acties meten door:

  • Het bijhouden en analyseren van de voortgang en resultaten van leerlingen op formatieve en summatieve toetsen.
  • Het vergelijken van de behaalde resultaten met de nationale richtlijnen en gemiddelden.
  • Het evalueren van de tevredenheid en betrokkenheid van leerlingen, ouders en leraren met betrekking tot het rekenonderwijs.
  • Het monitoren van de deelname en het succes van leraren in professionaliseringsactiviteiten.
  • Het regelmatig evalueren en bijstellen van de geïmplementeerde acties om ervoor te zorgen dat ze effectief zijn in het bereiken van de gestelde doelen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog. De omschrijving van deze standaard is: 'De school evalueert en analyseert systematisch of zij de doelen realiseert en verantwoordt zich daarover. Ze stelt, wanneer nodig, het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe belanghebbenden in een goed functionerende dialoog. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer