{  SKA 3.5  }

Evaluatie, verantwoording en dialoog van het burgerschapsonderwijs

Suggesties voor het invullen van SKA 3.5

EIS:

De school haalt intern en extern actief informatie op om zicht te krijgen op de uitvoering, de resultaten van het onderwijs voor de leerlingen en mogelijke kansen en bedreigingen voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs op het gebied van burgerschap.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om een voorbeeld te zijn op het gebied van burgerschapsonderwijs. We willen leerlingen opleiden tot kritisch denkende, betrokken en verantwoordelijke burgers die actief bijdragen aan de samenleving. Dit doen we door een uitgebreid en gevarieerd programma aan te bieden dat gericht is op het ontwikkelen van de sociale, culturele en democratische competenties van onze leerlingen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat 90% van onze leerlingen binnen drie jaar aantoonbaar voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van burgerschap, zoals vastgelegd in de burgerschapstandaarden van onze school. Dit resultaat wordt gemeten aan de hand van beoordelingen, projecten en enquêtes onder leerlingen, ouders en docenten.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te bereiken, ondernemen we de volgende acties:

  • Intern actief informatie ophalen: We organiseren regelmatig teamvergaderingen, waarbij docenten ervaringen uitwisselen en de voortgang van het burgerschapsonderwijs bespreken. We houden enquêtes onder leerlingen en ouders om hun mening en ervaringen te peilen. Daarnaast betrekken we leerlingen in de besluitvorming door middel van een leerlingenraad.
  • Extern actief informatie ophalen: We nemen deel aan netwerkbijeenkomsten en workshops met andere scholen om best practices te delen en te leren van elkaars ervaringen. We volgen de nieuwste onderzoeken en publicaties op het gebied van burgerschapsonderwijs en passen onze aanpak waar nodig aan.

Meten van het resultaat

Om te meten of de beoogde ambitie/het doel bereikt is, zetten we verschillende instrumenten in:

  • Beoordelingen: Docenten beoordelen de prestaties van leerlingen op het gebied van burgerschap tijdens de lessen en projecten.
  • Enquêtes: We houden periodieke enquêtes onder leerlingen, ouders en docenten om inzicht te krijgen in hun perceptie van het burgerschapsonderwijs op onze school.
  • Vergelijking met andere scholen: We vergelijken onze resultaten met die van andere scholen om te zien hoe we presteren ten opzichte van vergelijkbare instellingen.
  • Evaluatie van het programma: We evalueren regelmatig ons burgerschapsonderwijsprogramma om te bepalen of het effectief is in het bereiken van de gestelde doelen en of er verbeteringen nodig zijn.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog. De omschrijving van deze standaard is: 'De school evalueert en analyseert systematisch of zij de doelen realiseert en verantwoordt zich daarover. Ze stelt, wanneer nodig, het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe belanghebbenden in een goed functionerende dialoog. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer