{  SKA 3.7  }

Organiseren van tegenspraak

Suggesties voor het invullen van SKA 3.7

EIS:

De schoolleiding organiseert tegenspraak. Daarvoor gaat zij actief een dialoog aan met in ieder geval ouders, personeel, de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR) en, wanneer van toepassing, leerlingen, gemeenten en/of (regionale)werkgevers.

Ambitie van de school

De school streeft ernaar om een open en transparante leeromgeving te creëren waarin alle betrokken partijen, zoals ouders, personeel, de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad (GMR), en indien van toepassing, leerlingen, gemeenten en/of (regionale) werkgevers, actief betrokken zijn bij het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. Dit doen we door het organiseren van tegenspraak en het bevorderen van een constructieve dialoog tussen alle stakeholders.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is een toename van de betrokkenheid van alle stakeholders bij het onderwijs en de besluitvorming op school. Hierbij streven we naar een concrete, meetbare toename van 20% in de actieve deelname van ouders, personeel en GMR-leden aan georganiseerde dialogen en bijeenkomsten binnen een jaar.

Gekoppelde acties

Om deze ambitie te realiseren, zullen de volgende acties ondernomen worden:
a. Het organiseren van periodieke bijeenkomsten voor ouders, personeel en GMR-leden om de voortgang van de school te bespreken en input te verzamelen.
b. Het betrekken van leerlingen, gemeenten en/of (regionale) werkgevers bij relevante discussies en beslissingen, indien van toepassing.
c. Het opzetten van een gestructureerd feedbacksysteem, waarin alle stakeholders hun mening en ideeën kunnen delen met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs en het schoolbeleid.
d. Het bieden van trainingen en workshops aan personeel en GMR-leden om effectieve communicatie- en conflictoplossingsvaardigheden te ontwikkelen.

Meten van het resultaat

Om de voortgang te meten en te evalueren of het doel van 20% toename in actieve deelname bereikt is, zal de school:
a. De opkomst bij georganiseerde bijeenkomsten en evenementen bijhouden en vergelijken met eerdere jaren.
b. Periodieke enquêtes uitvoeren onder ouders, personeel en GMR-leden om de betrokkenheid en tevredenheid over de communicatie en inspraak te meten.
c. Het aantal ontvangen feedback- en ideeën via het feedbacksysteem analyseren en vergelijken met eerdere periodes.
d. De resultaten van de metingen bespreken met alle betrokken partijen en, indien nodig, het actieplan bijstellen om de doelen te blijven nastreven.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog. De omschrijving van deze standaard is: 'De school evalueert en analyseert systematisch of zij de doelen realiseert en verantwoordt zich daarover. Ze stelt, wanneer nodig, het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe belanghebbenden in een goed functionerende dialoog. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer