Suggesties voor het invullen van VS 1.1

EIS:

De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen op school gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen op school. De school monitort dit ten minste jaarlijks met een gestandaardiseerd instrument. Een school is veilig als de sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast.

Ambitie van de school

De school streeft ernaar om een veilige en ondersteunende leeromgeving te bieden waarin alle leerlingen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig voelen. We willen een positieve en inclusieve cultuur bevorderen, waar respect, samenwerking en empathie centraal staan, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat 95% van de leerlingen zich veilig voelt op school, zowel op sociaal, fysiek als psychisch gebied. Dit wordt gemeten met behulp van een gestandaardiseerd instrument, zoals een tevredenheidsonderzoek of vragenlijst, die jaarlijks wordt afgenomen.

Gekoppelde acties

a. Implementatie van een anti-pestprogramma, gericht op het voorkomen en aanpakken van pestgedrag.
b. Regelmatige trainingen en workshops voor leraren over hoe ze een veilige en positieve leeromgeving kunnen creëren en handhaven.
c. Organiseren van activiteiten die sociale vaardigheden, empathie en samenwerking bevorderen, zoals teambuilding oefeningen, projecten en schooluitjes.
d. Een vertrouwenspersoon aanstellen waar leerlingen terecht kunnen met zorgen, problemen of meldingen van onveilige situaties.
e. Regelmatige inspectie en onderhoud van de schoolfaciliteiten om fysieke veiligheid te waarborgen.

Meten van het resultaat

De school meet de beoogde ambitie/het doel door jaarlijks een gestandaardiseerd instrument te gebruiken, zoals een tevredenheidsonderzoek of vragenlijst, om de beleving van de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen op school te evalueren. Daarnaast wordt er gekeken naar eventuele meldingen van onveilige situaties en de effectiviteit van de genomen maatregelen. De resultaten van de metingen worden geanalyseerd en gebruikt om verbeteringen door te voeren waar nodig.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS1 Veiligheid. De omschrijving van deze standaard is: 'De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer