{  VS 1.1  }

Sociale, fysieke en psychische veiligheid en monitoring veiligheid

Suggesties voor het invullen van VS 1.1

EIS:

De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen op school gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen op school. De school monitort dit ten minste jaarlijks met een gestandaardiseerd instrument. Een school is veilig als de sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar een veilige en inclusieve omgeving te bieden waar alle leerlingen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig voelen. We willen een cultuur creëren waarin respect, empathie en verantwoordelijkheid centraal staan, zodat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat 95% van de leerlingen aangeeft zich veilig en prettig te voelen op school, zoals gemeten met een jaarlijks gestandaardiseerd instrument. Daarnaast willen dat het aantal meldingen van ernstige incidenten omtrent sociale, fysieke of psychische veiligheid beperkt zijn tot een minimum.

Gekoppelde acties

  • We voeren jaarlijks een gestandaardiseerde veiligheidsenquête uit onder alle leerlingen, ouders en leerkrachten.
  • Leerkrachten krijgen training in het herkennen en aanpakken van pesten en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag.
  • We werken vanuit een integraal veiligheidsplan, waarin stappen voor preventie en interventie bij incidenten zijn opgenomen.
  • We organiseren maandelijkse klassenbesprekingen over sociale vaardigheden en veiligheid.
  • Er is een vertrouwenspersoon aangesteld waar leerlingen terecht kunnen met hun zorgen.
  • We zorgen voor een fysiek veilige omgeving door regelmatige inspecties van het schoolgebouw en het schoolplein.

Meten van het resultaat

  • We meten de beleving van veiligheid en het welbevinden van de leerlingen jaarlijks met een gestandaardiseerde veiligheidsenquête.
  • We houden incidentenregistraties bij om trends te analyseren en actie te ondernemen waar nodig.
  • De resultaten van de enquête en de incidentenregistraties worden geëvalueerd door het team.
  • Er is een ouderraad die regelmatig feedback geeft over de veiligheidsbeleving en mogelijke verbeterpunten.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS1 Veiligheid. De omschrijving van deze standaard is: 'De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer