{  VS 1.2  }

Veiligheidsbeleid

Suggesties voor het invullen van VS 1.2

EIS:

De school heeft een veiligheidsbeleid beschreven dat bestaat uit een samenhangende set van maatregelen. Het beleid is gericht op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten, en de school voert dat beleid ook uit.

Ambitie van de school

Onze school wil een veilige omgeving creëren door een duidelijk en samenhangend veiligheidsbeleid dat voorziet in preventie, afhandeling, registratie en evaluatie van incidenten. Dit beleid is bedoeld om een proactieve aanpak te waarborgen, waarbij veiligheid altijd centraal staat in ons dagelijks handelen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is een effectief veiligheidsbeleid dat bekend is bij alle betrokkenen en ook wordt nageleefd, wat resulteert in een goed georganiseerde en veilige schoolomgeving.

Gekoppelde acties

  • We verspreiden het veiligheidsbeleid via onze website, nieuwsbrieven en ouderavonden en zorgen ervoor dat het gemakkelijk toegankelijk is voor iedereen.
  • Alle leerkrachten worden bekendgemaakt met het veiligheidsbeleid en de bijbehorende protocollen.
  • In het veiligheidsbeleid zijn protocollen vastgelegd voor alle soorten incidenten, inclusief melding aan de betrokkenen en nazorg.
  • Een veiligheidscoördinator is aangesteld die toezicht houdt op de naleving van het beleid en fungeert als aanspreekpunt.

Meten van het resultaat

  • We organiseren jaarlijks evaluatiebijeenkomsten naar aanleiding van de veiligheidsmonitoring om de effectiviteit van het beleid te bespreken en aan te passen waar nodig.
  • Incidenten worden geregistreerd en door de schoolleiding geanalyseerd om te zien of het veiligheidsbeleid effectief is.
  • Regelmatige feedback van de veiligheidscoördinator helpt ons om de naleving van het beleid en de protocollen continu te verbeteren.
  • Bevindingen en resultaten worden gedeeld in de medezeggenschapsraad en met het hele schoolteam om gezamenlijke verbeteringen door te voeren.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS1 Veiligheid. De omschrijving van deze standaard is: 'De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer