{  VS 1.3  }

Verbeteren op basis van resultaten monitoring veiligheid

Suggesties voor het invullen van VS 1.3

EIS:

Als de uitkomsten van de monitoring van de beleving van de veiligheid daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren.

Ambitie van de school

De school streeft naar een veilige en positieve leeromgeving voor alle leerlingen en medewerkers.

Beoogd resultaat

De school wil de veiligheidsbeleving van leerlingen en medewerkers monitoren en waar nodig verbeteren, om zo de veiligheid en het welzijn op school te vergroten.

Gekoppelde acties

  • Het uitvoeren van periodieke monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen en medewerkers, bijvoorbeeld door middel van vragenlijsten of gesprekken.
  • Het analyseren van de resultaten en signalen uit de monitoring om te bepalen of er maatregelen nodig zijn.
  • Het opstellen van een plan van aanpak met concrete maatregelen om de situatie te verbeteren, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van het gedragsprotocol, het organiseren van workshops over sociale vaardigheden, of het aanstellen van een vertrouwenspersoon.
  • Het implementeren van de maatregelen en het evalueren van de effecten daarvan.

Meten van het resultaat

De school meet of de beoogde ambitie/het doel bereikt is door middel van de monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen en medewerkers. Door de resultaten van de monitoring te vergelijken met de eerdere metingen en met de gestelde doelen, kan worden vastgesteld of de situatie is verbeterd en of er verdere acties nodig zijn. De evaluatie van de effecten van de maatregelen kan ook bijdragen aan het bepalen van de vervolgstappen om de veiligheid en het welzijn op school te blijven verbeteren.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS1 Veiligheid. De omschrijving van deze standaard is: 'De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer