{  VS 1.4  }

Adequaat optreden bij en voorkomen van pesten, agressie en geweld

Suggesties voor het invullen van VS 1.4

EIS:

De school voorkomt, zoveel als mogelijk, (digitaal)pesten, agressie en geweld in elke vorm en treedt zo nodig snel en adequaat op. Dat geldt ook bij uitingen die strijdig zijn met basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zoals discriminatie en onverdraagzaamheid.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om een veilige en respectvolle leeromgeving te bieden waar pesten, agressie en geweld in elke vorm worden voorkomen en waar basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zoals gelijkheid en respect voor diversiteit, worden nageleefd.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat er op onze school geen sprake is van (digitaal) pesten, agressie en geweld in elke vorm en dat alle leerlingen en medewerkers zich veilig en gerespecteerd voelen. Een concreet, meetbaar doel is dat het aantal meldingen van pesten en agressie op onze school in het komende schooljaar met minimaal 50% zal afnemen ten opzichte van het vorige schooljaar.

Gekoppelde acties

Om dit doel te bereiken, nemen wij de volgende acties:

  • We hebben een schoolbrede gedragscode opgesteld waarin duidelijk staat wat wel en niet acceptabel gedrag is en welke sancties er worden genomen bij overtreding van deze code.
  • We organiseren regelmatig activiteiten en trainingen voor leerlingen, ouders en medewerkers om hen bewust te maken van het belang van respectvol gedrag en om hen te leren hoe zij kunnen handelen bij ongewenst gedrag.
  • We hebben een vertrouwenspersoon op school die leerlingen en medewerkers kunnen benaderen bij situaties waarin zij zich niet veilig voelen of geconfronteerd worden met ongewenst gedrag.
  • We monitoren de sfeer op school door regelmatig gesprekken te voeren met leerlingen en medewerkers en door het bijhouden van het aantal meldingen van ongewenst gedrag.

Meten van het resultaat

We meten of onze ambitie en doelstellingen zijn bereikt door het bijhouden van het aantal meldingen van pesten, agressie en geweld op school. Ook zullen we regelmatig gesprekken voeren met leerlingen, medewerkers en ouders om te evalueren of zij zich veilig en gerespecteerd voelen op school en om te kijken welke verbeteringen er nog mogelijk zijn. Op basis van deze metingen en evaluaties zullen we onze acties bijstellen en ons beleid verder ontwikkelen om een veilige en respectvolle leeromgeving te waarborgen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS1 Veiligheid. De omschrijving van deze standaard is: 'De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer