{  OP 1.4  }

Doelgericht, samenhangend aanbod en doorlopende leerlijn

Suggesties voor het invullen van OP 1.4

EIS:

Het aanbod is doelgericht, samenhangend en herkenbaar. Bovendien heeft de school de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren verdeeld.

Ambitie van de school

We streven ernaar de leerinhouden zo te organiseren dat ze een duidelijke doorlopende leerlijn vormen, waarbij zowel binnen als tussen de vakken een logische opbouw zichtbaar is. Dit omvat een evenwichtige verdeling van de leerinhouden over de verschillende leerjaren, met aandacht voor zowel verdieping als verbreding van kennis en vaardigheden.

Beoogd resultaat

Het resultaat is een onderwijsprogramma waarin leerlingen op een logische en gestructureerde manier door hun schoolloopbaan worden geleid, met een duidelijke progressie in kennis en vaardigheden. Leerlingen kunnen de samenhang tussen verschillende onderwerpen en vakgebieden herkennen, wat bijdraagt aan een dieper begrip en een betere toepassing van wat ze hebben geleerd.

Gekoppelde acties

  • We ontwikkelen duidelijke doorlopende leerlijnen voor alle vakken, waarbij de leerinhouden systematisch worden opgebouwd van jaar tot jaar. Dit omvat de identificatie van kernconcepten en vaardigheden die essentieel zijn voor de voortgang binnen elk vakgebied.
  • In het vakwerkplan besteden de vaksecties aandacht aan de doorlopende leerlijn binnen hun vak.
  • De PTO/PTA’s zijn belangrijk voor het waarborgen van de kwaliteit en structuur van het onderwijsaanbod. Deze bieden ook transparantie en duidelijkheid voor zowel docenten als leerlingen (en hun ouders) over wat verwacht wordt gedurende de schoolloopbaan. Bij de ontwikkeling van PTO’s/PTA’s werken secties samen om ervoor te zorgen dat de leerinhouden en toetsmomenten evenwichtig en logisch zijn verdeeld over de leerjaren, wat bijdraagt aan de doorlopende leerlijnen binnen en tussen vakken.

Meten van het resultaat

  • Door middel van systematische monitoring en evaluatie van de vorderingen van leerlingen bewaken we dat de verdeling van leerinhouden over de jaren daadwerkelijk leidt tot een ononderbroken ontwikkeling.
  • We verzamelen feedback van docenten over de samenhang en doelgerichtheid van het onderwijsaanbod. Deze feedback wordt gebruikt om het curriculum te verbeteren.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP1 Aanbod. De omschrijving van deze standaard is: 'Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer