{  OP 1.7  }

Stages

Suggesties voor het invullen van OP 1.7

EIS:

Stages kunnen, met name in het vmbo, onderdeel uitmaken van het aanbod. Wanneer een school stages aanbiedt, zorgt ze ervoor dat de inhoud en vormgeving van de stage bijdraagt aan de voorbereiding van de leerling op het vervolgonderwijs en de samenleving. Het stageplan voldoet aan de regels conform artikel 2.34,2.35,2.36 en 2.39 Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Ambitie van de school

Onze school erkent het belang van stages als een onmisbaar onderdeel van het onderwijsaanbod, met name voor vmbo-leerlingen. Het doel van de stage is om leerlingen praktijkervaring te bieden die hun voorbereiding op het vervolgonderwijs en hun integratie in de samenleving ondersteunt.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat van het stageprogramma is dat leerlingen waardevolle werkervaring opdoen, hun persoonlijke en professionele vaardigheden ontwikkelen, en een beter begrip krijgen van de arbeidsmarkt en de maatschappij. Daarnaast is het doel dat leerlingen door de stage een duidelijker beeld krijgen van hun toekomstige studie- en beroepskeuzes.

Gekoppelde acties

  • We selecteren zorgvuldig stagebedrijven die bijdragen aan de doelstellingen van het stageplan. Met elk bedrijf worden duidelijke afspraken gemaakt over de inhoud en vormgeving van de stage. Dit wordt vastgelegd in een stageovereenkomst.
  • We hanteren een stageplan. Dit plan bevat de doelstellingen van de stage, de verwachte leeruitkomsten, de duur van de stage, en de wijze van begeleiding en evaluatie.
  • Tijdens de stageperiode worden leerlingen zowel door een docent van de school als door een mentor van het stagebedrijf begeleid. Deze begeleiding is gericht op het ondersteunen van de leerling in hun leerproces en professionele ontwikkeling.
  • De ervaringen en vaardigheden die leerlingen tijdens hun stage opdoen, worden geïntegreerd in het reguliere onderwijsprogramma. Dit gebeurt door middel van reflectieopdrachten, presentaties, en de ontwikkeling van een portfolio.

Meten van het resultaat

  • Aan het einde van de stageperiode wordt een evaluatie uitgevoerd waarbij de leeruitkomsten, de ervaring van de leerling, en de bijdrage van de stage aan de voorbereiding op het vervolgonderwijs en de samenleving worden beoordeeld. Dit omvat zowel een zelfevaluatie door de leerling als feedback van de stagebegeleider en de schoolmentor.
  • Het stageplan wordt regelmatig herzien en aangepast op basis van de evaluaties en feedback van leerlingen en stagebedrijven. Dit zorgt ervoor dat het programma blijft voldoen aan de doelstellingen en de wettelijke vereisten.
  • We verzamelen ook feedback van de stagebedrijven over de voorbereiding en prestaties van de leerlingen. Deze informatie helpt ons om het stageprogramma en de samenwerking met bedrijven verder te verbeteren.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP1 Aanbod. De omschrijving van deze standaard is: 'Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer