{  OP 1.1  }

Breed en kerndoelendekkend onderwijsaanbod

Suggesties voor het invullen van OP 1.1

EIS:

De school bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs. Zij biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod.

Ambitie van de school

Wij streven ernaar om al onze leerlingen optimaal voor te bereiden op hun vervolgonderwijs. Dit doen we door een breed onderwijsaanbod te bieden dat nauw aansluit op de kerndoelen, met als doel de leerlingen niet alleen de benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen, maar ze ook te motiveren en te inspireren voor hun toekomstige studie en beroepsleven.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat al onze leerlingen na het voltooien van hun middelbare schooltijd goed zijn voorbereid op hun vervolgstudie en dat zij beschikken over de benodigde kennis, vaardigheden en attitudes om zelfstandig en kritisch te kunnen denken. Ons aanbod is daarbij volledig dekkend voor de kerndoelen.

Gekoppelde acties

  • Wij zorgen ervoor dat ons curriculum breed is en de kerndoelen volledig dekt. Dit omvat een evenwichtige mix van theoretische kennis, praktische vaardigheden, en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij selecteren we lesmethodes die expliciet ontworpen zijn om de kerndoelen te dekken, zodat elke leerling de benodigde kennis en vaardigheden kan verwerven.
  • We evalueren en selecteren zorgvuldig lesmethodes die aansluiten bij de kerndoelen en onze onderwijsvisie. Deze methodes worden ingezet om de lesstof op een boeiende en effectieve manier over te brengen, waarbij zowel de theoretische kennis als de praktische vaardigheden aan bod komen.
  • Vakgroepen krijgen de opdracht en de middelen om hun lessen direct te koppelen aan de kerndoelen en eindtermen. Dit houdt in dat leraren samenwerken binnen hun vakgebied om lesplannen en materialen te ontwikkelen die de kerndoelen dekken.
  • We bieden speciale programma’s aan om studievaardigheden te ontwikkelen, zoals tijdmanagement, onderzoeksvaardigheden, en presentatietechnieken. Deze zijn essentieel voor een succesvolle overgang naar het vervolgonderwijs.

Meten van het resultaat

  • Jaarlijks voeren we een check uit op de gehanteerde lesmethoden en de mate waarin deze actueel zijn en de kerndoelen dekken.
  • We analyseren jaarlijks het slagingspercentage en de toelatingscijfers van onze leerlingen bij vervolgstudies. Daarnaast voeren we regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit onder zowel leerlingen als ouders om hun ervaringen en feedback te verzamelen.
  • Op basis van deze metingen en analyses evalueren we onze aanpak en stellen we verbeterplannen op om continu de kwaliteit van ons onderwijs en de voorbereiding op het vervolgonderwijs te waarborgen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP1 Aanbod. De omschrijving van deze standaard is: 'Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer