{  OP 2.1  }

Systematisch verzamelen van (toets)informatie over leerlingen

Suggesties voor het invullen van OP 2.1

EIS:

De school verzamelt vanaf binnenkomst systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van leerlingen op alle voor het onderwijs belangrijke domeinen. Het verzamelen van (toets)informatie gebeurt systematisch en zorgvuldig.

Ambitie van de school

Onze school zet zich in om een gedetailleerd en compleet beeld te krijgen van elke leerling bij binnenkomst en gedurende hun gehele schoolloopbaan. Dit doen we door systematisch en zorgvuldig informatie te verzamelen over hun kennis en vaardigheden op alle voor het onderwijs relevante domeinen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat de school beschikt over betrouwbare en valide informatie over de kennis en vaardigheden van leerlingen, waardoor het onderwijs afgestemd kan worden op de behoeften van de leerlingen en de school in staat is om de leerprestaties van de leerlingen te verbeteren.

Gekoppelde acties

  • Alle verzamelde gegevens worden zorgvuldig bijgehouden in het digitaal leerlingvolgsysteem. Dit systeem maakt het mogelijk om de voortgang van individuele leerlingen over tijd te monitoren en te analyseren.
  • We maken gebruik van diagnostische toetsen bij de start van een nieuw onderwijsthema of module om het huidige kennisniveau en de vaardigheden van leerlingen in kaart te brengen. Dit helpt bij het aanpassen van de lesinhoud en -methode aan de behoeften van de klas.
  • Mentoren helpen leerlingen bij het aanleggen en bijhouden van ontwikkelingsportfolio’s waarin leerlingen hun voortgang, behaalde resultaten, en reflecties op hun leerproces documenteren.
  • Mentoren zijn belangrijk bij het vroegtijdig signaleren van eventuele leer- of gedragsproblemen op basis van de verzamelde informatie. Zij werken samen met de vakdocenten.

Meten van het resultaat

Om te meten of de beoogde ambitie/het doel bereikt is, zal de school de volgende meetmethoden gebruiken:

  • Het regelmatig afnemen van genormeerde toetsen voor de aangeboden vakken, waarvan de resultaten systematisch worden bijgehouden en geanalyseerd.
  • Het monitoren van de voortgang van leerlingen op alle belangrijke domeinen, bijvoorbeeld door middel van observaties, formatieve evaluaties en feedbackgesprekken.
  • Het verzamelen van feedback van ouders en leerlingen over de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning die zij krijgen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding. De omschrijving van deze standaard is: 'De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer