{  OP 2.1  }

Systematisch verzamelen van (toets)informatie over leerlingen

Suggesties voor het invullen van OP 2.1

EIS:

De school verzamelt vanaf binnenkomst systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van leerlingen op alle voor het onderwijs belangrijke domeinen. Het verzamelen van (toets)informatie gebeurt systematisch en zorgvuldig.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om vanaf het moment dat leerlingen bij ons binnenkomen een volledig en actueel beeld te hebben van hun kennis en vaardigheden. We zien dit als essentieel om ons onderwijs optimaal af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van elke leerling en zo hun ontwikkeling te stimuleren.

Beoogd resultaat

We willen voor elke leerling een compleet leerlingdossier hebben dat inzicht geeft in hun niveau, voortgang en ontwikkeling op alle relevante domeinen. Dit dossier wordt continu bijgewerkt met recente gegevens en is voor alle betrokken docenten toegankelijk.

Gekoppelde acties

  • We verzamelen bij de aanmelding relevante informatie uit het onderwijskundig rapport van de basisschool.
  • We nemen aan het begin van het schooljaar bij alle nieuwe leerlingen een uitgebreide nulmeting af voor de kernvakken.
  • We gebruiken een gestandaardiseerd leerlingvolgsysteem waarin we periodiek toetsresultaten en observaties vastleggen.
  • Vakdocenten voeren twee keer per jaar diagnostische toetsen uit om de voortgang op specifieke vaardigheden in kaart te brengen.
  • Mentoren houden minimaal drie keer per jaar individuele voortgangsgesprekken met leerlingen en leggen de uitkomsten vast.

Meten van het resultaat

  • De zorgcoördinator controleert elk kwartaal steekproefsgewijs of de leerlingdossiers volledig en up-to-date zijn.
  • We evalueren jaarlijks in het team of de verzamelde informatie voldoende inzicht geeft om het onderwijs goed af te stemmen op de leerlingen.
  • We analyseren tweejaarlijks of er een correlatie is tussen onze eigen metingen en de uiteindelijke leerresultaten van leerlingen.
  • We vragen tijdens ouder- en leerlinggesprekken of zij het gevoel hebben dat we een goed beeld hebben van de capaciteiten en ontwikkeling van de leerling.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding. De omschrijving van deze standaard is: 'De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer