Suggesties voor het invullen van OP 2.2

EIS:

De school vergelijkt de informatie met de verwachte ontwikkeling van de leerling, waarbij voor taal en rekenen in ieder geval de referentieniveaus taal en rekenen als uitgangspunt gelden. Dit maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. Het stelt de school in staat zorg te dragen voor de ontwikkeling en begeleiding van de leerling. De school heeft daarbij hoge verwachtingen van leerlingen. De school waarborgt daarmee voor leerlingen de ononderbroken ontwikkeling en voortgang daarin en heeft daarbij oog voor de bevordering van gelijke kansen.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om het onderwijs op een effectieve manier af te stemmen op de individuele behoeften van leerlingen en tegelijkertijd hoge verwachtingen te hebben van hun prestaties.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is een systematische en effectieve vergelijking van de verwachte ontwikkeling van de leerlingen met daadwerkelijke vorderingen. We willen daarbij inzicht krijgen in hoe elke leerling zich verhoudt tot de referentieniveaus taal en rekenen, en daarmee vaststellen of zij de gestelde doelen bereiken.

Concreet, meetbaar doel: In het komende schooljaar willen we minimaal 90% van de leerlingen op het juiste referentieniveau voor taal en rekenen hebben, gebaseerd op hun individuele onderwijsbehoeften.

Concreet voor taal en rekenen betekent dit:

  • vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3: niveau 2F;
  • havo en mbo-4: niveau 3F;
  • vwo: rekenen niveau 3F en taal niveau 4F.

Gekoppelde acties

  • Toetsen en meten: We zullen regelmatig formatieve toetsen afnemen om de voortgang van elke leerling te meten en te vergelijken met de referentieniveaus voor taal en rekenen.
  • Differentiatie in het onderwijs: Op basis van de toetsresultaten zullen we het onderwijs aanpassen aan de specifieke behoeften van leerlingen, zodat ze optimaal kunnen groeien en ontwikkelen.
  • Extra ondersteuning: Leerlingen die extra hulp nodig hebben, krijgen intensievere begeleiding om hun vaardigheden op het gebied van taal en rekenen te verbeteren en gelijke kansen te bevorderen.
  • Feedback en betrokkenheid: We zullen leerlingen actief betrekken bij hun eigen leerproces door middel van regelmatige feedback en zelfreflectie.

Meten van het resultaat

Om te meten of we onze ambitie hebben behaald en het beoogde resultaat hebben bereikt, zullen we:

  • De resultaten van formatieve toetsen analyseren om de vooruitgang van leerlingen te evalueren en te vergelijken met het gestelde doel.
  • Een leerlingvolgsysteem gebruiken om de individuele ontwikkeling van elke leerling te volgen en te beoordelen of ze de referentieniveaus voor taal en rekenen bereiken.
  • Regelmatig de effectiviteit van onze onderwijsaanpak evalueren en indien nodig aanpassingen maken om aan de behoeften van onze leerlingen te voldoen en gelijke kansen te bevorderen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding. De omschrijving van deze standaard is: 'De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer