{  OP 2.6  }

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Suggesties voor het invullen van OP 2.6

EIS:

Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, legt de school (binnen 6 weken) in het ontwikkelingsperspectief vast hoe zij het onderwijs afstemt op de behoefte van de leerling (wordt beschreven in het schoolplan) en registreert het ontwikkelingsperspectief in ROD. De school voert de geplande ondersteuning uit. De inhoud en uitvoering van dit plan wordt minimaal eenmaal per schooljaar met de ouders geëvalueerd.

Ambitie van de school

De school heeft als ambitie om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een gepersonaliseerd en effectief onderwijsaanbod te bieden. Hierbij streeft de school naar optimale ontwikkelingskansen voor elke leerling, rekening houdend met hun individuele behoeften en capaciteiten.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften succesvol deelnemen aan het onderwijs en hun volledige potentieel bereiken. Dit wordt bereikt door middel van een op maat gemaakt ontwikkelingsperspectief (OPP) dat de onderwijsbehoeften van de leerling weergeeft en wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem van de school.

Gekoppelde acties

a. Identificeren van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en het vaststellen van hun specifieke behoeften.
b. Opstellen en vastleggen van het ontwikkelingsperspectief voor elke betrokken leerling binnen zes weken na identificatie.
c. Aanpassen van het onderwijsaanbod en de ondersteuningsstrategieën om tegemoet te komen aan de behoeften van elke leerling, zoals beschreven in het ontwikkelingsperspectief.
d. Monitoren en bijsturen van de uitvoering van het ontwikkelingsperspectief, zodat het aansluit bij de voortgang en veranderende behoeften van de leerling.
e. Communiceren en samenwerken met ouders en/of verzorgers, zodat zij betrokken zijn bij de besluitvorming en evaluatie van het ontwikkelingsperspectief.

Meten van het resultaat

a. Voortgangsrapportage: De school volgt en rapporteert de voortgang van de leerling op basis van het ontwikkelingsperspectief en de geplande ondersteuning.
b. Evaluatie: De school evalueert minimaal eenmaal per schooljaar de inhoud en uitvoering van het ontwikkelingsperspectief met de ouders en/of verzorgers.
c. Prestatie-indicatoren: De school gebruikt meetbare prestatie-indicatoren, zoals toetsresultaten, cijfers, deelname aan schoolactiviteiten en sociale integratie, om de effectiviteit van de ondersteuning te beoordelen.
d. Feedback van betrokkenen: De school verzamelt feedback van leerlingen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen om de kwaliteit van de ondersteuning en het onderwijsaanbod te evalueren en verbeteren.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding. De omschrijving van deze standaard is: 'De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer