{  OP 3.1  }

Passend, stimulerend leerklimaat in de les en hoge verwachtingen

Suggesties voor het invullen van OP 3.1

EIS:

De leraren creëren in hun lessen een pedagogisch en didactisch passend en stimulerend leerklimaat, waardoor de leerlingen zich veilig voelen en actief betrokken zijn. De leraren tonen hoge verwachtingen van alle leerlingen.

Ambitie van de school

De school streeft ernaar om een inclusieve leeromgeving te creëren waarin alle leerlingen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Hierbij staat het stimuleren van persoonlijke groei en maximale ontwikkeling van elke leerling centraal. De school wil een positieve en ondersteunende sfeer bevorderen waarin leraren en leerlingen elkaar respecteren en elkaars unieke talenten waarderen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat alle leerlingen zich veilig, geaccepteerd en gemotiveerd voelen om actief deel te nemen aan het leerproces. Dit vertaalt zich in hogere betrokkenheid bij de lessen, een positieve leeraanpak en een verhoogde bereidheid om uitdagingen aan te gaan.

Concreet, meetbaar doel: Aan het einde van het schooljaar heeft minstens 90% van de leerlingen aangegeven zich veilig te voelen in de klas en gemotiveerd te zijn om te leren.

Gekoppelde acties

  • Actieve betrokkenheid van leraren: Leraren creëren een ondersteunende en respectvolle omgeving waarin alle leerlingen worden aangemoedigd om vragen te stellen, hun mening te uiten en actief deel te nemen aan de discussie.
  • Individuele aandacht: Leraren hebben hoge verwachtingen van elke leerling en bieden individuele ondersteuning en begeleiding waar nodig. Ze identificeren potentieel en moedigen leerlingen aan om hun grenzen te verleggen.
  • Positieve feedback en waardering: Leraren geven regelmatig positieve feedback en tonen waardering voor de inspanningen en prestaties van de leerlingen, ongeacht het niveau.
  • Samenwerking en teamgeest: Leraren bevorderen een cultuur van samenwerking en teamgeest in de klas, waar leerlingen elkaar ondersteunen en aanmoedigen.

Meten van het resultaat

De school meet de voortgang van het behalen van de ambitie en het doel op verschillende manieren:

  • Enquêtes en vragenlijsten: De school voert regelmatig enquêtes en vragenlijsten uit onder leraren en leerlingen om hun ervaringen en gevoelens over het leerklimaat en de betrokkenheid te evalueren.
  • Observaties: Observaties van lessen worden uitgevoerd om te zien of de leraren effectieve strategieën inzetten om een stimulerend leerklimaat te creëren en of leerlingen actief betrokken zijn bij het leerproces.
  • Resultaten en prestaties: De school analyseert de academische prestaties en de leerresultaten van leerlingen om te zien of er verbeteringen zijn in het begrijpen en toepassen van de lesstof.
  • Feedback van ouders/verzorgers: De school vraagt ook feedback van ouders/verzorgers om te weten te komen of hun kinderen zich veilig en ondersteund voelen op school.

Door het regelmatig evalueren van deze gegevens kan de school bepalen of de gestelde ambitie en het beoogde doel zijn bereikt en waar nodig bijsturen om het leerklimaat verder te verbeteren.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP3 Pedagogisch-didactisch handelen. De omschrijving van deze standaard is: 'Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen en draagt eraan bij dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer