{  OP 3.2  }

Klassenmanagement en communiceren & monitoren van het lesdoel

Suggesties voor het invullen van OP 3.2

EIS:

De leraren zorgen voor een ordelijk verloop van de les en benutten de lestijd efficiënt. De leraren maken het lesdoel duidelijk. Zij monitoren tijdens de les of de leerlingen het beoogde lesdoel al dan niet halen en passen hun onderwijs waar nodig aan.

Ambitie van de school

De school heeft als ambitie om een stimulerende leeromgeving te bieden waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij streven we naar een georganiseerde en ordelijke omgeving waarin leraren effectief lesgeven en de leerlingen gemotiveerd zijn om te leren.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat leerlingen de gestelde leerdoelen behalen en dat de lestijd efficiënt benut wordt. Daarnaast streven we ernaar dat leerlingen actief betrokken zijn bij het leerproces, zich uitgedaagd voelen en een positieve leerervaring hebben.

Concreet, meetbaar doel: Aan het einde van het schooljaar behaalt minimaal 90% van de leerlingen de gestelde leerdoelen voor de belangrijkste vakken en worden de lessen binnen de vastgestelde tijdsduur effectief en efficiënt gegeven.

Gekoppelde acties

  • Heldere communicatie van het lesdoel: Leraren zorgen ervoor dat aan het begin van elke les het lesdoel duidelijk wordt gecommuniceerd aan de leerlingen. Hierdoor weten de leerlingen wat er van hen wordt verwacht en wat ze aan het einde van de les moeten hebben bereikt.
  • Monitoring en aanpassing van het onderwijs: Tijdens de les monitoren de leraren voortdurend of de leerlingen het beoogde lesdoel behalen. Als blijkt dat sommige leerlingen moeite hebben, passen de leraren hun onderwijsstrategieën aan om de leerlingen te ondersteunen en eventuele hiaten te dichten.
  • Actieve betrokkenheid van leerlingen: Leraren stimuleren actieve betrokkenheid van de leerlingen door interactieve leermethoden te gebruiken, vragen te stellen en discussies te bevorderen. Hierdoor blijven de leerlingen geïnteresseerd en betrokken bij het lesmateriaal.
  • Optimaal gebruik van leermiddelen en technologie: Leraren maken gebruik van moderne leermiddelen en technologieën om het leerproces te verrijken en de lessen interactiever te maken, wat de betrokkenheid en het begrip van de leerlingen bevordert.

Meten van het resultaat

De school meet of de beoogde ambitie en doelen zijn bereikt aan de hand van verschillende indicatoren:

  • Toetsresultaten: De school analyseert de toetsresultaten van de leerlingen om te bepalen of minimaal 90% van de leerlingen de gestelde leerdoelen heeft behaald.
  • Observaties en feedback: Schoolleiders en onderwijscoördinatoren observeren regelmatig lessen en geven feedback aan leraren over de effectiviteit van hun onderwijsaanpak en het behalen van de leerdoelen.
  • Leerlingtevredenheidsonderzoeken: De school voert leerlingtevredenheidsonderzoeken uit om te meten of leerlingen zich betrokken voelen bij het leerproces en of ze positieve leerervaringen hebben.
  • Tijdsbeheer: Er wordt bijgehouden of de lessen binnen de vastgestelde tijdsduur worden gegeven om te zorgen voor efficiënt gebruik van de lestijd.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP3 Pedagogisch-didactisch handelen. De omschrijving van deze standaard is: 'Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen en draagt eraan bij dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer