{  OP 4.4  }

Voorkomen ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten

Suggesties voor het invullen van OP 4.4

EIS:

De school heeft beleid om ongeoorloofd verzuim (verzuimbeleid is opgenomen in de schoolgids) en voortijdig schoolverlaten van leerlingen tegen te gaan, zodat ook op leerlingniveau gestreefd wordt de onderwijstijd te behalen.

Ambitie van de school

De school streeft ernaar om een uitdagende en ondersteunende leeromgeving te bieden, waarin elke leerling de kans krijgt om zijn of haar volledige potentieel te bereiken. De school zet zich in om ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan door middel van een proactieve aanpak, betrokkenheid van ouders, en de inzet van ondersteunende middelen en begeleiding.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is het verminderen van ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten, waardoor de schoolgids verzuimbeleid gehandhaafd wordt. Hiermee wordt een hoger percentage leerlingen in staat gesteld om de onderwijstijd te behalen en succesvol af te ronden.

Gekoppelde acties

a) Preventie: De school zet in op preventie door het bevorderen van een positief schoolklimaat en een sterke binding tussen leerlingen, ouders en schoolpersoneel.
b) Vroegtijdige signalering: De school hanteert een systeem voor het monitoren van aanwezigheid en prestaties van leerlingen om vroegtijdig te kunnen ingrijpen bij tekenen van verzuim en voortijdig schoolverlaten.
c) Begeleiding en ondersteuning: Leerlingen die het risico lopen op ongeoorloofd verzuim of voortijdig schoolverlaten, krijgen extra begeleiding en ondersteuning van mentoren en zorgteams.
d) Communicatie: De school communiceert duidelijk en regelmatig met ouders over het verzuimbeleid en de verwachtingen omtrent aanwezigheid en betrokkenheid van de leerlingen.
e) Samenwerking: De school werkt samen met externe partners, zoals leerplichtambtenaren en hulpverleningsinstanties, om leerlingen en gezinnen te ondersteunen bij het oplossen van problemen die leiden tot ongeoorloofd verzuim of voortijdig schoolverlaten.

Meten van het resultaat

De school meet de effectiviteit van het beleid aan de hand van de volgende indicatoren:

a) Verzuimcijfers: Een daling in ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten.
b) Prestatie-indicatoren: Een verbetering in leerlingprestaties, zoals cijfers, examenresultaten en doorstroom naar vervolgonderwijs.
c) Tevredenheidsonderzoeken: Periodieke enquêtes onder leerlingen, ouders en personeel om de tevredenheid over het schoolklimaat en de inspanningen om verzuim tegen te gaan te meten.
d) Casestudies: Evaluaties van individuele gevallen waarin leerlingen met verzuimproblemen succesvol zijn begeleid en ondersteund.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP4 Onderwijstijd. De omschrijving van deze standaard is: 'De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te maken. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer