{  OP 6.3  }

PTA en examenreglement

Suggesties voor het invullen van OP 6.3

EIS:

De school heeft een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en een examenreglement (voor 1 oktober toegezonden aan de onderwijsinspectie en examenkandidaten), die beide voldoen aan de eisen van de wetgeving. Met deze documenten maakt de school tijdig aan leerlingen en ouders duidelijk hoe het schoolexamen en het centraal examen georganiseerd zijn, welke regels daarbij gelden en welke maatregelen de school hanteert bij leerlingen die zich niet aan de regels houden. Ook moet duidelijk zijn welke examens leerlingen op welke manier kunnen herkansen, welke stof wanneer wordt geëxamineerd, hoe het examen meeweegt en welke vrijstellingen gelden. De examinering verloopt volgens het PTA en het examenreglement.

Ambitie van de school

De ambitie van onze school is om te zorgen voor een transparant en eerlijk examenproces, in overeenstemming met de wetgeving. We streven ernaar om alle betrokkenen, waaronder leerlingen, ouders en de onderwijsinspectie, tijdig en duidelijk te informeren over de organisatie van schoolexamens en centrale examens, de bijbehorende regels en de maatregelen die we nemen bij overtredingen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat ons Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en examenreglement voldoen aan de eisen van de wetgeving en dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de examenprocedures, regels en maatregelen. Daarnaast streven we naar een eerlijk en efficiënt examenproces waarbij leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht en welke mogelijkheden zij hebben voor herkansingen en vrijstellingen.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te bereiken, ondernemen we de volgende acties:

  • Ontwikkelen en bijwerken van het PTA en het examenreglement volgens de eisen van de wetgeving;
  • Tijdig toezenden van het PTA en het examenreglement aan de onderwijsinspectie en examenkandidaten (voor 1 oktober);
  • Heldere communicatie naar leerlingen en ouders over het schoolexamen en het centraal examen, de geldende regels en maatregelen, herkansingsmogelijkheden, te examineren stof, weging van examens en geldende vrijstellingen;
  • Trainen van docenten en examinatoren om het examenproces eerlijk en transparant te laten verlopen;
  • Regelmatig evalueren en bijstellen van het PTA en het examenreglement op basis van feedback en ervaringen.

Meten van het resultaat

Om te meten of we onze ambitie hebben bereikt, kijken we naar de volgende indicatoren:

  • Naleving van de wettelijke eisen door het PTA en het examenreglement;
  • Tevredenheid van leerlingen, ouders en de onderwijsinspectie over de communicatie en informatievoorziening omtrent het examenproces;
  • Het aantal klachten of bezwaren met betrekking tot de examenprocedures, regels en maatregelen;
  • Het percentage leerlingen dat slaagt voor hun examens, wat kan duiden op een goed georganiseerd en transparant examenproces;
  • Feedback van docenten en examinatoren over de uitvoering van het PTA en het examenreglement.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP6 Afsluiting. De omschrijving van deze standaard is: 'De afsluiting van het onderwijs verloopt zorgvuldig.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer