{  OR 2.2  }

Doelen sociale en maatschappelijke competenties leerlingen

Suggesties voor het invullen van OR 2.2

EIS:

De school onderbouwt welke resultaten ze wil bereiken op sociale en maatschappelijke competenties met als uitgangspunt het vervolgonderwijs en de maatschappij.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om bij onze leerlingen niet alleen kennis te ontwikkelen, maar ook te zorgen dat zij groeien in hun sociale en maatschappelijke competenties. Dit doen we met het oog op een soepele overgang naar vervolgonderwijs en een succesvolle integratie in de maatschappij. We richten ons op het ontwikkelen van empathie, samenwerking, communicatievaardigheden, en een verantwoordelijkheidsgevoel binnen en buiten de schoolgemeenschap.

Beoogd resultaat

We willen dat onze leerlingen aan het einde van hun schoolperiode:

  • Kunnen samenwerken met een diversiteit aan mensen, rekening houdend met verschillende achtergronden en culturen.
  • Effectief kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, in verschillende sociale en professionele situaties.
  • Blijk geven van een goed ontwikkeld empathisch vermogen, waardoor ze in staat zijn om zich in te leven in anderen en constructief bij te dragen aan het oplossen van conflicten.
  • Verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen en de impact daarvan op hun omgeving en de maatschappij.

Deze resultaten zijn gekozen met het oog op de eisen en verwachtingen van vervolgonderwijs en werkgevers in de maatschappij, gebaseerd op onderzoek en gesprekken met stakeholders.

Gekoppelde acties

  • We hebben een gedetailleerd competentieprofiel ontwikkeld dat als leidraad dient voor ons burgerschapsbeleid. Dit profiel is opgesteld in samenwerking met leraren, leerlingen, ouders en externe experts om ervoor te zorgen dat het relevant en actueel blijft. Het omvat duidelijke doelstellingen en verwachtingen voor de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties, afgestemd op de behoeften van het vervolgonderwijs en de maatschappij.
  • We hebben een gedocumenteerde onderbouwing voor elk van de gekozen competenties, inclusief hoe deze bijdragen aan succes in vervolgonderwijs en de maatschappij. Deze onderbouwing is bijvoorbeeld gebaseerd op de kerndoelen van het MBO en input vanuit regionale werkgevers.
  • Het competentieprofiel is geïntegreerd in ons curriculum en onderwijspraktijk, waarbij we ervoor zorgen dat de ontwikkeling van deze competenties in verschillende vakken en activiteiten wordt meegenomen. Dit zorgt voor een holistische benadering van de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties.

Meten van het resultaat

  • We evalueren jaarlijks het competentieprofiel. Dit stelt ons in staat om ons burgerschapsbeleid en de uitwerking van competenties bij te stellen en te verfijnen.
  • We onderhouden nauwe banden met vervolgonderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties om te zorgen voor een doorlopende lijn in de ontwikkeling van competenties en om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomstige rollen in de samenleving.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OR2 Sociale en maatschappelijke competenties. De omschrijving van deze standaard is: 'De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in overeenstemming is met de verwachtingen van het vervolgonderwijs en de maatschappij. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer