{  OR 2.3  }

Resultaten sociale en maatschappelijke competenties in kaart brengen

Suggesties voor het invullen van OR 2.3

EIS:

De school brengt de resultaten op een betrouwbare en inzichtelijke manier in kaart. De school spant zich zichtbaar in om ervoor te zorgen dat leerlingen die de school verlaten voldoen aan de ambitieuze verwachtingen die zij hebben opgesteld. Daarmee laat de school zien dat zij haar doelstellingen voor deze competenties behaald heeft.

Ambitie van de school

De ambitie van onze school is om een hoogwaardig onderwijsaanbod te bieden dat aansluit bij de individuele behoeften en talenten van onze leerlingen. We streven ernaar om elke leerling te begeleiden naar het bereiken van hun maximale potentieel, zodat ze met zelfvertrouwen en een sterk fundament de school verlaten en klaar zijn voor het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat ten minste 90% van onze leerlingen binnen de vastgestelde tijd hun diploma behaalt, met een gemiddeld eindcijfer van 6,3 of hoger. We streven ook naar een tevredenheidsscore van 8 of hoger (op een schaal van 1 tot 10) van zowel leerlingen als ouders over de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding op onze school.

Gekoppelde acties

Om onze ambitie te realiseren en het beoogde resultaat te behalen, ondernemen we de volgende acties:

a) We investeren in de professionalisering van onze docenten door middel van trainingen en workshops gericht op differentiatie, effectieve feedback en onderwijsinnovatie.
b) We bieden een gevarieerd curriculum met keuzevakken en projecten die aansluiten bij de interesses en talenten van onze leerlingen.
c) We zetten in op persoonlijke begeleiding en mentoruren, waarin we leerlingen ondersteunen bij hun leerproces en sociaal-emotionele ontwikkeling.
d) We evalueren en monitoren de voortgang van onze leerlingen op regelmatige basis, zodat we tijdig kunnen bijsturen waar nodig.
e) We betrekken ouders actief bij het onderwijsproces en organiseren ouderavonden, gesprekken en informatiebijeenkomsten om hen op de hoogte te houden van de ontwikkeling van hun kind.

Meten van het resultaat

Om te meten of onze ambitie en doelen bereikt zijn, hanteren we de volgende indicatoren:

a) We analyseren de slagingspercentages en eindcijfers van onze leerlingen en vergelijken deze met de vastgestelde doelen.
b) We houden tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders om hun mening over de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding in kaart te brengen.
c) We evalueren de resultaten van de professionaliseringsactiviteiten voor docenten om de impact op het onderwijs te beoordelen.
d) We monitoren de voortgang van leerlingen op basis van toetsresultaten, projecten en andere beoordelingen, en bespreken deze tijdens teamvergaderingen en met de betrokken leerlingen en ouders.
e) We rapporteren onze bevindingen en resultaten op een transparante en inzichtelijke manier aan alle betrokken partijen, zoals het schoolbestuur, de medezeggenschapsraad, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden. We delen deze informatie via rapportages, ouderavonden, informatiebijeenkomsten en op onze website. Zo zorgen we ervoor dat we verantwoording afleggen over onze inspanningen en de behaalde resultaten, en blijven we werken aan het continu verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OR2 Sociale en maatschappelijke competenties. De omschrijving van deze standaard is: 'De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in overeenstemming is met de verwachtingen van het vervolgonderwijs en de maatschappij. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer