Suggesties voor het invullen van OWV 1.5

EIS:

De school beschikt over een klachtenregeling.

Ambitie van de school

Het bieden van een veilige leeromgeving voor alle leerlingen en medewerkers van de school.

Beoogd resultaat

De school beschikt over een klachtenregeling die bijdraagt aan het waarborgen van een veilige leeromgeving en het op een adequate manier afhandelen van klachten van leerlingen en medewerkers.

Gekoppelde acties

  • Opstellen van een klachtenregeling die voldoet aan de wettelijke eisen en is afgestemd op de specifieke situatie en behoeften van de school.
  • Bekendmaken van de klachtenregeling aan alle leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers.
  • Zorgen voor een laagdrempelige en vertrouwelijke meldingsprocedure voor klachten, waarbij de privacy van de klager gewaarborgd is.
  • Zorgdragen voor een adequate en zorgvuldige afhandeling van klachten binnen een redelijke termijn.

Meten van het resultaat

  • Registratie van het aantal klachten dat binnenkomt bij de school en de afhandeling hiervan.
  • Evaluatie van de klachtenregeling en de afhandeling van klachten door middel van een jaarlijkse enquête onder leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers.
  • Periodieke evaluatie van de klachtenregeling door het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OWV1 Overige Wettelijke Vereisten. De omschrijving van deze standaard is: 'Overige deugdelijkheidseisen zoals vermeld in de onderwijswet- en regelgeving die niet zijn opgenomen in het onderzoekskader.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer