{  SKA 1.2  }

Vertaling naar onderwijskundigbeleid

Suggesties voor het invullen van SKA 1.2

EIS:

De schoolleiding vertaalt haar visie, ambities en doelen in onderwijskundig beleid en stuurt daarop om de beoogde resultaten te behalen.

Ambitie van de school

De schoolleiding zet de visie, ambities en doelen om in een concreet onderwijskundig beleid. Ons beleid omvat duidelijke richtlijnen, strategieën en actieplannen die in lijn liggen met de visie van de school en de gewenste leerresultaten.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat van het onderwijskundig beleid is het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het behalen van betere leerresultaten voor alle leerlingen. Een concreet, meetbaar doel dat hieruit voortvloeit, is bijvoorbeeld het verhogen van het slagingspercentage op de eindexamens met 5% binnen de komende drie schooljaren.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te behalen, voert de schoolleiding de volgende acties uit en stuurt hierop:

  • Het formuleren van duidelijke verwachtingen en doelen voor docenten en andere medewerkers, in lijn met het onderwijskundig beleid.
  • Het monitoren van de voortgang van het beleid door het bijhouden van prestatie-indicatoren en het evalueren van de effectiviteit van de geïmplementeerde strategieën en acties.
  • Het organiseren van regelmatige bijeenkomsten en overlegmomenten met docenten en andere belanghebbenden om de implementatie van het beleid te bespreken, feedback te verzamelen en eventuele knelpunten aan te pakken.
  • Het bijsturen van het beleid op basis van verzamelde data, feedback en evaluaties, om zodoende continu te streven naar verbetering van de onderwijskwaliteit en het behalen van de gestelde doelen.

Meten van het resultaat

De schoolleiding meet of de beoogde ambitie en het doel bereikt zijn door:

  • Het analyseren van de resultaten op gestandaardiseerde toetsen en eindexamens, en het vergelijken van deze resultaten met de gestelde doelen.
  • Het evalueren van de tevredenheid van leerlingen, ouders en docenten met betrekking tot het onderwijsaanbod en de leeromgeving.
  • Het inzetten van externe evaluaties en audits om de kwaliteit van het onderwijs en de effectiviteit van het beleid te beoordelen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA1 Visie, Ambitie en doelen. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer