{  SKA 1.6  }

Realiseren, borgen en verbeteren van de basisvaardigheid burgerschap

Suggesties voor het invullen van SKA 1.6

EIS:

De schoolleiding beschrijft op welke manier ze zorgt voor het realiseren, borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit op het gebied van burgerschap.

Ambitie van de school

Als school streven wij ernaar om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun rol als actieve en betrokken burgers in de samenleving. Onze ambitie is dan ook om onze leerlingen actief te betrekken bij de ontwikkeling van hun eigen burgerschapscompetenties.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat leerlingen aan het einde van hun schoolperiode beschikken over de benodigde kennis, vaardigheden en houding om als actieve en betrokken burgers deel te nemen aan de maatschappij.

Een concreet, meetbaar doel dat wij ons hebben gesteld is dat minstens 90% van onze leerlingen aan het einde van hun schoolperiode een voldoende scoort op het gebied van burgerschapscompetenties.

Gekoppelde acties

Om dit doel te behalen, hebben wij verschillende acties gekoppeld aan onze ambitie.

  • Wij bieden onze leerlingen onder andere vakoverstijgende projecten en activiteiten aan waarin zij actief worden betrokken bij maatschappelijke vraagstukken.
  • Wij leren leerlingen omgaan met diversiteit en verschillende meningen.
  • Wij besteden in alle vakken aandacht aan burgerschap en organiseren wij gastlessen van externe deskundigen.

Meten van het resultaat

Om te meten of onze ambitie en doelstellingen worden behaald, gebruiken wij verschillende instrumenten.

  • Wij voeren regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit onder onze leerlingen
  • Wij monitoren de prestaties op het gebied van burgerschapscompetenties.
  • Wij hebben een systeem van interne audits en peer reviews om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en verbeteren.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA1 Visie, Ambitie en doelen. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer