Suggesties voor het invullen van SKA 1.7

EIS:

De schoolleiding sluit met haar visie, ambities en doelen aan op die van haar bestuur en op de kenmerken van de leerlingenpopulatie van de school. Dit doet zij onder meer door aan te geven hoe ze rekening houdt met (taal)achterstanden, de wettelijke opdracht tot bevordering van burgerschap en specifieke leerbehoeften om bij te dragen aan gelijke kansen voor alle leerlingen.

Ambitie van de school

De school streeft ernaar om een inclusieve en uitdagende leeromgeving te bieden waarin elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Dit doen we door ons onderwijs zodanig vorm te geven dat het aansluit bij de visie, ambities en doelen van ons overkoepelende schoolbestuur en tegelijkertijd inspeelt op de specifieke kenmerken van onze leerlingenpopulatie. We zetten ons in voor het bieden van gelijke kansen, het bevorderen van burgerschap en het ondersteunen van leerlingen met (taal)achterstanden en specifieke leerbehoeften.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat 90% van onze leerlingen binnen vijf jaar na het verlaten van onze school een diploma behaalt op het niveau dat bij hun capaciteiten past. Daarnaast willen we dat het aantal leerlingen met (taal)achterstanden met 20% is afgenomen in de komende drie jaar.

Gekoppelde acties

Om onze ambities en doelen te bereiken, ondernemen we de volgende acties:

  • Implementeren van een gedifferentieerd curriculum dat rekening houdt met de specifieke leerbehoeften van onze leerlingen;
  • Aanstellen van gespecialiseerde docenten en ondersteunend personeel om leerlingen met (taal)achterstanden en specifieke leerbehoeften te ondersteunen;
  • Organiseren van workshops en trainingen gericht op het bevorderen van burgerschap en sociale vaardigheden;
  • Periodiek monitoren van de voortgang van leerlingen en het aanpassen van ons onderwijsaanbod waar nodig;
  • Samenwerken met externe partijen, zoals ouders en lokale organisaties, om een breed netwerk van ondersteuning voor onze leerlingen te creëren.

Meten van het resultaat

De school meet het succes van de beoogde ambities en doelen aan de hand van verschillende indicatoren:

  • Analyseren van de resultaten op eindtoetsen en examens om de voortgang van leerlingen te evalueren;
  • Monitoren van de afname van (taal)achterstanden via tussentijdse toetsen en observaties;
  • Verzamelen van feedback van leerlingen, ouders en docenten via enquêtes en gesprekken om inzicht te krijgen in de beleving en tevredenheid over het onderwijsaanbod;
  • Evalueren van de deelname en resultaten van workshops en trainingen gericht op burgerschap en sociale vaardigheden;
  • Periodiek rapporteren van de voortgang aan het overkoepelende schoolbestuur om afstemming en samenwerking te waarborgen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA1 Visie, Ambitie en doelen. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer