{  SKA 1.9  }

De voorwaarden om de onderwijskundige doelen te bereiken zijn beschreven

Suggesties voor het invullen van SKA 1.9

EIS:

De schoolleiding richt de voorwaarden in om de onderwijskundige ambities en doelen te bereiken, waaronder het personeelsbeleid en de organisatie van het onderwijs. Daarbij is de interne verantwoordelijkheidsverdeling duidelijk. De interne verantwoordelijkheidsverdeling is vastgelegd door het bestuur in het managementstatuut.

Ambitie van de school

Onze ambitie is om kwaliteit en rust uit te stralen, waarbij de organisatie zodanig is ingericht dat de focus bij het leren van de leerlingen ligt. Hiervoor creëren we een professioneel team en investeren in de groei en ontwikkeling van ons personeel waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk zijn.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is het creëren van een werkomgeving waar de medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Waarbij de interne verantwoordelijkheden duidelijk en vastgelegd zijn in een managementstatuut.

Gekoppelde acties

De schoolleiding richt de voorwaarden in door:

  • Onderwijskundig leiderschap: Het formuleren en uitdragen van een duidelijke onderwijsvisie en het stimuleren van een professionele cultuur waarin leren en samenwerken centraal staan.
  • Personeelsbeleid: Het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en het zorgen voor een prettige werksfeer, zodat docenten en medewerkers zich betrokken voelen en bijdragen aan de onderwijskwaliteit.
  • Organisatie van het onderwijs: Het waarborgen van een effectieve lesorganisatie, curriculumontwikkeling en het faciliteren van de benodigde middelen en ondersteuning om het onderwijs op hoog niveau te kunnen uitvoeren.
  • Interne verantwoordelijkheidsverdeling: Het creëren van een duidelijke structuur met heldere verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de verschillende functies binnen de school, zoals vastgelegd in het managementstatuut.

Meten van het resultaat

De schoolleiding evalueert de voortgang en het succes van de ambities en doelen door:

  • Voortgangsrapportages: Het analyseren van de resultaten van leerlingen, zoals slagingspercentages, doorstroomcijfers en studievoortgang.
  • Medewerkerstevredenheidsonderzoeken: Het regelmatig meten van de betrokkenheid en tevredenheid van docenten en medewerkers om de werksfeer en arbeidsvoorwaarden te blijven optimaliseren.
  • Kwaliteitsmetingen: Het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs en de effectiviteit van het personeelsbeleid door middel van interne audits en externe inspecties.
  • Evaluatie van de organisatiestructuur en verantwoordelijkheidsverdeling. Het regelmatig evalueren en bijstellen van de interne verantwoordelijkheidsverdeling, zodat de school optimaal functioneert en doelen bereikt worden.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA1 Visie, Ambitie en doelen. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer