{  SKA 3.4  }

Evaluatie, verantwoording en dialoog van het rekenonderwijs

Suggesties voor het invullen van SKA 3.4

EIS:

De school haalt intern en extern actief informatie op om zicht te krijgen op de uitvoering, de resultaten van het onderwijs voor de leerlingen en mogelijke kansen en bedreigingen voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs op het gebied van rekenen.

Ambitie van de school

Als school hebben wij als ambitie om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op hun toekomst en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Het rekenonderwijs is hierbij van groot belang en wij streven ernaar om onze leerlingen op een hoog niveau rekenvaardigheid te bieden.

Beoogd resultaat

Wij willen onze leerlingen voorbereiden op hun toekomstige studie en carrière en ervoor zorgen dat ze een goede basis hebben op het gebied van rekenen. Ons concreet meetbare doel is dat minstens 90% van onze leerlingen aan het einde van hun schoolperiode slaagt voor het rekenexamen op het gewenste referentieniveau.

Gekoppelde acties

Om ons doel te behalen verzamelen wij zowel intern als extern informatie over het rekenonderwijs. Intern houden wij de prestaties van onze leerlingen bij, door regelmatig toetsen af te nemen en te evalueren. Hierdoor kunnen we zien waar de leerlingen goed in zijn en waar nog extra aandacht nodig is. Daarnaast zijn er interne kwaliteitscontroles en voeren wij gesprekken met de leerlingen om te peilen hoe zij het rekenonderwijs ervaren. Extern betrekken wij ook informatie van andere scholen en instanties die gespecialiseerd zijn in rekenonderwijs. Hierbij denken wij aan vakgroepoverleggen, studiemiddagen, workshops en conferenties.

Meten van het resultaat

Om te meten of wij ons doel bereiken, analyseren wij de prestaties van onze leerlingen en vergelijken deze met de landelijke norm voor het rekenexamen. Hierdoor kunnen we zien of we ons doel behaald hebben. Ook houden wij de ontwikkelingen binnen het vakgebied rekenen in de gaten, zodat wij tijdig kunnen anticiperen op veranderingen en bedreigingen in het onderwijs op het gebied van rekenen. Dit doen wij door middel van regelmatige evaluatie en overleg binnen de vakgroep rekenen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog. De omschrijving van deze standaard is: 'De school evalueert en analyseert systematisch of zij de doelen realiseert en verantwoordt zich daarover. Ze stelt, wanneer nodig, het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe belanghebbenden in een goed functionerende dialoog. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer