{  SKA 3.5  }

Evaluatie, verantwoording en dialoog van het burgerschapsonderwijs

Suggesties voor het invullen van SKA 3.5

EIS:

De school haalt intern en extern actief informatie op om zicht te krijgen op de uitvoering, de resultaten van het onderwijs voor de leerlingen en mogelijke kansen en bedreigingen voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs op het gebied van burgerschap.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om continu en systematisch inzicht te verkrijgen in de uitvoering en de resultaten van ons burgerschapsonderwijs. We willen een duidelijk beeld hebben van onze sterke punten en gebieden die verbetering behoeven, om zo de onderwijskwaliteit te blijven verhogen en in te spelen op toekomstige kansen en bedreigingen.

Beoogd resultaat

Ons doel is om een compleet en actueel overzicht te hebben van hoe ons burgerschapsonderwijs presteert en waar we verbeteringen kunnen aanbrengen. We streven naar meetbare vooruitgang in de kennis, vaardigheden en houdingen van onze leerlingen met betrekking tot burgerschap.

Gekoppelde acties

 • Jaarlijks afnemen van enquêtes bij leerlingen over hun kennis en vaardigheden op het gebied van burgerschap.
 • Jaarlijkse analyse van resultaten en feedback van docenten om knelpunten in kaart te brengen.
 • Jaarlijks agenderen van burgerschapsonderwijs in de leerlingen- en ouderraad om hun perspectieven mee te nemen.
 • Bijwonen van regionale en landelijke bijeenkomsten en conferenties over burgerschapsonderwijs door de coördinator burgerschap om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.
 • De coördinator burgerschap houdt zicht op externe rapportages en publicaties over burgerschapsonderwijs en daaruitvolgende aanbevelingen.
 • Samenwerken met andere scholen binnen onze scholengroep om best practices uit te wisselen en gezamenlijk onderzoek te doen naar effectieve methoden.
 • Bevragen van leerlingen en ouders over hun tevredenheid en ervaringen met het burgerschapsonderwijs binnen de tevredenheidsonderzoeken.

Meten van het resultaat

 • Jaarlijkse analyse van de enquêteresultaten en vergelijken met voorgaande jaren om trends te identificeren.
 • Terugkoppeling van bevindingen tijdens teamvergaderingen om gezamenlijk acties te bepalen.
 • Evaluatie van de deelname en opbrengsten van bijscholing en bezoeken aan conferenties door docenten.
 • Jaarlijkse review van de samenwerking met andere scholen.
 • Toetsen of de beoogde verbeteringen daadwerkelijk leiden tot hogere burgerschapscompetenties door middel van vervolgmetingen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog. De omschrijving van deze standaard is: 'De school evalueert en analyseert systematisch of zij de doelen realiseert en verantwoordt zich daarover. Ze stelt, wanneer nodig, het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe belanghebbenden in een goed functionerende dialoog. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer