{  SKA 3.7  }

Organiseren van tegenspraak

Suggesties voor het invullen van SKA 3.7

EIS:

De schoolleiding organiseert tegenspraak. Daarvoor gaat zij actief een dialoog aan met in ieder geval ouders, personeel, de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR) en, wanneer van toepassing, leerlingen, gemeenten en/of (regionale)werkgevers.

Ambitie van de school

Wij streven ernaar om een open school te zijn waarin alle belanghebbenden, inclusief ouders, personeel, de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR) en, waar van toepassing, leerlingen, gemeenten en/of (regionale) werkgevers, gehoord worden en tegenspraak kunnen bieden.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat de school een dialoog aangaat met alle belanghebbenden om hun input te verkrijgen en deze te gebruiken om de kwaliteit van de school te verbeteren. Een concreet, meetbaar doel is dat minimaal 90% van de belanghebbenden zich betrokken en gehoord voelt.

Gekoppelde acties

  • Wij organiseren regelmatig ouderavonden en personeelsvergaderingen om input van ouders en personeel te verkrijgen.
  • Wij organiseren minimaal 4 keer per jaar overleg met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR).
  • Wij maken gebruik van enquêtes en klankbordgroepen om feedback te verzamelen van leerlingen, ouders en personeel.
  • Wij bieden de mogelijkheid om via de website van de school feedback te geven en vragen te stellen.
  • Wij gaan actief de dialoog aan met gemeenten en (regionale) werkgevers om input te verkrijgen over wat zij belangrijk vinden bij de kwaliteit van het onderwijs.

Meten van het resultaat

Om te meten of de beoogde ambitie en het doel bereikt zijn, voeren we jaarlijks een enquête uit onder alle belanghebbenden om hun tevredenheid te meten. We analyseren de resultaten en stellen actieplannen op om eventuele verbeterpunten aan te pakken. Daarnaast wordt de input van belanghebbenden meegenomen in de evaluatie van het schoolbeleid en bijgesteld indien nodig.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog. De omschrijving van deze standaard is: 'De school evalueert en analyseert systematisch of zij de doelen realiseert en verantwoordt zich daarover. Ze stelt, wanneer nodig, het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe belanghebbenden in een goed functionerende dialoog. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer