{  SKA 3.8  }

Informeren van belanghebbenden

Suggesties voor het invullen van SKA 3.8

EIS:

De school informeert belanghebbenden minimaal jaarlijks op toegankelijke manier over haar doelen en werkwijze, en over de resultaten die zij heeft behaald.

Ambitie van de school

De school streeft ernaar om open en transparant te zijn over haar doelen, werkwijze en behaalde resultaten en deze informatie toegankelijk te maken voor belanghebbenden.

Beoogd resultaat

De school informeert belanghebbenden minimaal jaarlijks op een toegankelijke manier over haar doelen, werkwijze en behaalde resultaten.

Gekoppelde acties

Acties die worden gekoppeld aan de ambitie/het doel om het beoogde resultaat te halen:

– De school stelt een communicatieplan op waarin wordt beschreven welke belanghebbenden op welke wijze worden geïnformeerd en wanneer.
– De school zorgt voor een duidelijke en overzichtelijke rapportage van de behaalde resultaten, die begrijpelijk is voor alle belanghebbenden.
– De school maakt gebruik van verschillende communicatiekanalen om de informatie te verspreiden, zoals een nieuwsbrief, website, sociale media en ouderavonden.

Meten van het resultaat

– De school evalueert jaarlijks het communicatieplan en past dit indien nodig aan.
– De school voert regelmatig een tevredenheidsonderzoek uit onder belanghebbenden om te meten of zij voldoende geïnformeerd worden en of de informatie begrijpelijk is.
– De school monitort het gebruik van verschillende communicatiekanalen om te bepalen welke kanalen het meest effectief zijn.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog. De omschrijving van deze standaard is: 'De school evalueert en analyseert systematisch of zij de doelen realiseert en verantwoordt zich daarover. Ze stelt, wanneer nodig, het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe belanghebbenden in een goed functionerende dialoog. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer