{  SKA 3.9  }

Borgen, bijstellen en/of opstellen van (verbeter)beleid

Suggesties voor het invullen van SKA 3.9

EIS:

De schoolleiding analyseert en beoordeelt de uitkomsten van de evaluatie en verwerkt deze wanneer nodig in het (verbeter)beleid, zodat dit bijdraagt aan ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Daarnaast gebruikt de school de uitkomsten van de evaluatie om de sturing te verbeteren. Zij maakt daarbij duidelijk welk effect de inbreng van belanghebbenden heeft op het borgen en bijstellen van het schoolbeleid.

Ambitie van de school

Wij streven naar een continu verbeterende school waarbij we samen met belanghebbenden werken aan de kwaliteit van ons onderwijs en onze organisatie.

Beoogd resultaat

Het borgen en verbeteren van ons schoolbeleid aan de hand van evaluatie-uitkomsten van belanghebbenden.

Gekoppelde acties

– Het organiseren van regelmatige evaluaties met belanghebbenden, zoals leerlingen, ouders, medewerkers en externe partners.
– Het verzamelen en analyseren van de uitkomsten van deze evaluaties.
– Het opstellen van verbeterpunten en concrete acties op basis van deze evaluatie-uitkomsten.
– Het implementeren van deze verbeterpunten en acties in ons schoolbeleid.
– Het monitoren van de voortgang en het evalueren van de effecten van deze verbeterpunten en acties.

Meten van het resultaat

Binnen één jaar na de evaluatie door belanghebbenden zijn alle verbeterpunten opgenomen in het schoolbeleid en is er een plan van aanpak opgesteld. Na twee jaar wordt geëvalueerd of de verbeteringen zijn gerealiseerd en of er verdere aanpassingen nodig zijn.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog. De omschrijving van deze standaard is: 'De school evalueert en analyseert systematisch of zij de doelen realiseert en verantwoordt zich daarover. Ze stelt, wanneer nodig, het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe belanghebbenden in een goed functionerende dialoog. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer