Suggesties voor het invullen van VS 1.3

EIS:

Als de uitkomsten van de monitoring van de beleving van de veiligheid daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren.

Ambitie van de school

De school streeft ernaar om direct en effectief in te grijpen wanneer de uitkomsten van de monitoring van de beleving van de veiligheid daartoe aanleiding geven. Hierbij ligt de focus op het identificeren van specifieke veiligheidsproblemen, het betrekken van de schoolgemeenschap en het implementeren van passende maatregelen om de situatie te verbeteren.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is om snel en doeltreffend te reageren op eventuele problemen die uit de monitoring naar voren komen, met als doel om de beleving van veiligheid op school te herstellen en te waarborgen voor zowel leerlingen als personeelsleden.

Gekoppelde acties

a. Identificatie van problemen: Zodra de monitoring aantoont dat er problemen zijn met betrekking tot de veiligheidsbeleving, identificeert de school de specifieke kwesties die aanpak behoeven.
b. Prioritering: De school stelt prioriteiten voor de geïdentificeerde problemen op basis van urgentie, impact en beschikbare middelen.
c. Betrokkenheid: De school betrekt leerlingen, personeel en ouders bij het bespreken van de geïdentificeerde problemen en mogelijke oplossingen om draagvlak en samenwerking te bevorderen.
d. Implementatie van maatregelen: Op basis van de prioritering en input van de schoolgemeenschap worden passende maatregelen geïmplementeerd om de situatie te verbeteren. Dit kan variëren van fysieke aanpassingen aan de schoolomgeving tot gedragsinterventies en ondersteunende programma’s.
e. Evaluatie en bijstelling: De school evalueert de effectiviteit van de geïmplementeerde maatregelen en past deze indien nodig aan om ervoor te zorgen dat de veiligheidsbeleving verbetert.

Meten van het resultaat

De school meet de voortgang en het succes van de beoogde ambitie/het doel door:
a. De resultaten van de periodieke enquêtes na de implementatie van maatregelen te analyseren en te vergelijken met eerdere resultaten om te bepalen of de veiligheidsbeleving is verbeterd.
b. Feedback van de schoolgemeenschap te verzamelen over de effectiviteit van de geïmplementeerde maatregelen en de algehele beleving van veiligheid.
c. Incidenten en meldingen van onveiligheid te monitoren om te beoordelen of de genomen maatregelen effectief zijn geweest in het aanpakken van de geïdentificeerde problemen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS1 Veiligheid. De omschrijving van deze standaard is: 'De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer