{  VS 1.3  }

Verbeteren op basis van resultaten monitoring veiligheid

Suggesties voor het invullen van VS 1.3

EIS:

Als de uitkomsten van de monitoring van de beleving van de veiligheid daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren.

Ambitie van de school

Onze school wil een omgeving bieden waar elke leerling zich veilig voelt. Wanneer uit monitoring blijkt dat de veiligheidsbeleving onvoldoende is, zetten we direct gerichte acties uit om de situatie te verbeteren en een veilige leeromgeving te herstellen. Op deze manier doorlopen we constant de Plan-Do-Check-Act cyclus en grijpen we voortvarend in bij tekortkomingen.

Beoogd resultaat

Wanneer de monitoring uitwijst dat de veiligheidsbeleving onder de gewenste norm ligt of dat er een toename van incidenten is, grijpen we direct in en stellen we verbeterplannen op om dit te herstellen. Hierbij is de insteek dat de veiligheidsbeleving bij de volgende tevredenheidsmeting weer op het gewenste niveau ligt.

Gekoppelde acties

  • We analyseren de resultaten van de monitoring grondig om de specifieke gebieden van zorg te identificeren.
  • We organiseren bijeenkomsten met leerlingen(raad) en medewerkers om de bevindingen te bespreken en aanvullende inzichten te verkrijgen.
  • We stellen een verbeterplan op waarin concrete verbeterpunten worden beschreven. Dit plan bevat specifieke doelen, verantwoordelijkheden en een tijdspad voor de uitvoering.
  • We implementeren de verbeterpunten zoals opgenomen in het plan. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het aanpassen van het schoolreglement, het intensiveren van toezicht, of het aanbieden van extra training aan personeel omvatten.

Meten van het resultaat

  • We evalueren regelmatig de voortgang van de verbetermaatregelen door middel van vervolgmonitoring en feedbacksessies met leerlingen en medewerkers.
  • We passen het verbeterplan aan indien nodig, gebaseerd op de voortgangsevaluaties en de nieuwe inzichten.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS1 Veiligheid. De omschrijving van deze standaard is: 'De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer