{  VS 1.4  }

Adequaat optreden bij en voorkomen van pesten, agressie en geweld

Suggesties voor het invullen van VS 1.4

EIS:

De school voorkomt, zoveel als mogelijk, (digitaal)pesten, agressie en geweld in elke vorm en treedt zo nodig snel en adequaat op. Dat geldt ook bij uitingen die strijdig zijn met basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zoals discriminatie en onverdraagzaamheid.

Ambitie van de school

Onze school streeft naar een veilige en respectvolle leeromgeving voor alle leerlingen en medewerkers. We zetten ons actief in om (digitaal) pesten, agressie, en geweld te voorkomen en zorgen ervoor dat uitingen die in strijd zijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zoals discriminatie en onverdraagzaamheid, direct en zorgvuldig worden aangepakt.

Beoogd resultaat

We willen een schoolklimaat waarin alle leerlingen en medewerkers zich veilig voelen en waar wederzijds respect de norm is. Het doel is om incidenten van (digitaal) pesten, agressie, geweld, en discriminatie tot een minimum te beperken en indien deze toch voorkomen, snel en effectief op te treden.

Gekoppelde acties

 • We voeren regelmatig gesprekken met leerlingen over het belang van respect en tolerantie, zowel in de mentoruren als tijdens speciale themaprojecten zoals de Week Tegen Pesten.
 • We organiseren jaarlijks voorlichtingsbijeenkomsten en workshops voor leerlingen en personeel over pesten en wederzijds respect.
 • We hebben een anti-pestcoördinator aangesteld die verantwoordelijk is voor het beleid en de aanpak van (digitaal) pesten.
 • Er is een duidelijk anti-pestprotocol ontwikkeld voor het omgaan met incidenten, inclusief stappen voor snelle interventie en ondersteuning van slachtoffers. Hierbij hanteren wij De Vijfsporenaanpak, ontwikkeld door Bob van der Meer, waarbij de aandachtspunten zijn:
  • de algemene verantwoordelijkheid van de school;
  • steun bieden aan het kind dat gepest wordt;
  • steun bieden aan het kind dat zelf pest;
  • de middengroep betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem;
  • de ouders van het gepeste en het pestende kind steunen.

Meten van het resultaat

 • We houden een incidentenregistratie bij en analyseren deze gegevens halfjaarlijks om trends en knelpunten te identificeren.
 • De anti-pestcoördinator evalueert elk incident samen met het zorgteam om de effectiviteit van de interventies te beoordelen en eventuele verbeterpunten te identificeren.
 • We voeren gesprekken met leerlingen en ouders na incidenten om feedback te verzamelen over de afhandeling en opvolging.
 • Leerlingen en medewerkers vullen jaarlijks een veiligheidsenquête in, waarmee we de veiligheidsbeleving binnen de school mee meten. Hierbij is pesten ook een opgenomen onderdeel.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS1 Veiligheid. De omschrijving van deze standaard is: 'De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer