Wat is de rol van het bestuur?

Het bestuur heeft de belangrijke taak om leiding te geven aan de scholen en om ervoor te zorgen dat de doelen van de stichting worden nagestreefd. Enkele specifieke taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van een onderwijsorganisatie worden hieronder beschreven.

 1. Beleidsvorming: Het bestuur heeft de taak om beleid te ontwikkelen en te implementeren dat de visie, missie en strategische doelen van de stichting ondersteunt. Dit beleid moet ervoor zorgen dat de organisatie effectief en efficiënt kan werken.
 2. Financieel beheer: Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de stichting. Dit omvat het opstellen van het budget, het monitoren van de financiële prestaties en het nemen van beslissingen over investeringen en kostenbesparingen.
 3. Toezicht en verantwoording: Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de scholen, de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en het afleggen van verantwoording aan de belanghebbenden. Dit omvat het monitoren van de prestaties van de scholen binnen de stichting, het nemen van beslissingen over belangrijke kwesties en het rapporteren aan de belanghebbenden.

Wanneer wordt een bestuur als kwalitatief goed beoordeeld?

Als het bestuur van een onderwijsorganisatie effectief stuurt op de kwaliteit van het onderwijs en het financieel beheer, en daarover verantwoording aflegt, is er minder intensief toezicht nodig van de Onderwijsinspectie. Dit betekent dat een beter bestuur resulteert in minder inspectie. Een mogelijkheid om op een effectieve en efficiënte manier toezicht te houden op de onderwijskwaliteit binnen het bestuur, is door middel van een kwaliteitszorg applicatie zoals OnSpect.

Waarop wordt de kwaliteit van het bestuur beoordeeld?

De intensiteit van het toezicht van de Inspectie van Onderwijs hangt af van de kwaliteit van het bestuur. Om de kwaliteit van het bestuur te beoordelen, maakt de Inspectie gebruik van beschikbare gegevens en aanvullende bronnen.

 • Vierjaarlijks onderzoek besturen en scholen
  De Inspectie van Onderwijs voert vierjaarlijks een onderzoek uit naar de besturen en scholen. De resultaten en andere contactmomenten dienen als basis voor het beeld dat de Inspectie heeft van de kwaliteit van het bestuur en de invulling van hun interne waarborgfunctie.
 • Prestatie- en risicoanalyse
  Jaarlijks voert de Inspectie van Onderwijs een prestatie- en risicoanalyse uit om de kwaliteit van het bestuur te beoordelen. Tijdens de prestatieanalyse wordt er gekeken naar verschillende indicatoren, waaronder financiële gegevens, personeelsgegevens, veiligheid op scholen en resultaten en doorstroom van leerlingen. Bij vermoeden van een risico wordt een risicoanalyse door een expertteam uitgevoerd.
 • Binnenkomende signalen
  Om het beeld van de kwaliteit van het bestuur compleet te maken, worden actuele ontwikkelingen zoals mogelijke incidenten of andere signalen meegenomen in de analyse. Hierbij wordt gekeken naar alle beschikbare informatie om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het bestuur.

Bestuurlijk waarderingskader


Onderdeel van
De Onderwijsinspectie op bezoek