Waar staat de kernfunctie Socialisatie voor?

Het onderwijs draagt bij aan de verwerving van de sociale en maatschappelijke competenties die nodig zijn om optimaal te kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving.

Wat wil overheid bereiken met de kernfunctie Socialisatie?

De kennis, houding en vaardigheden van leerlingen liggen op het niveau dat nodig is om goed te kunnen functioneren in de pluriforme samenleving en de democratische rechtsstaat.

Hoe kan de kernfunctie Socialisatie gewaarborgd worden?

  • Elke leerling beheerst de sociale en maatschappelijke competenties en de basisvoorwaarden van de democratische rechtsstaat om succesvol deel te kunnen nemen aan de samenleving.
  • Het bestuur en de school gaan op een constructieve manier om met de ambities en behoeften van de samenleving. Waarbij eerdere resultaten van het onderwijs(stelsel), internationale vergelijkingen en inhoudelijke eisen leidend zijn.
  • De leerlingen kunnen de democratische spelregels in acht nemen, zelfstandig oordelen, nemen verantwoordelijkheid en zijn toegerust om op een goede manier met diversiteit om te gaan in een vrije en pluriforme samenleving.

Onderdeel van
De Onderwijsinspectie op bezoek