{  OP 0.1  }

Doelgericht en samenhangend curriculum voor Nederlandse taal

Suggesties voor het invullen van OP 0.1

EIS:

De school heeft voor het onderwijs in de basisvaardigheid Nederlandse taal (mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven, begrippenlijst en taalverzorging) een doelgericht en samenhangend curriculum dat past bij de leerlingenpopulatie van de school. Voor Nederlandse taal is de inhoud van het curriculum ten minste dekkend voor de kerndoelen en werkt het toe naar de referentieniveaus. Het curriculum kent een logisch doorlopende opbouw van doelen en bereidt leerlingen voor op de volgende leerjaren, het vervolgonderwijs en de samenleving. De uitvoering van het curriculum is herkenbaar in de onderwijspraktijk.

Ambitie van de school

Onze ambitie als school is om een krachtig en inclusief onderwijsprogramma voor de Nederlandse taal te bieden, dat aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van al onze leerlingen. We streven naar het ontwikkelen van sterke taalvaardigheden bij al onze leerlingen, ongeacht hun achtergrond, zodat ze vol vertrouwen kunnen communiceren, lezen, schrijven en zich taalkundig kunnen verzorgen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat van ons onderwijsprogramma voor de Nederlandse taal is dat alle leerlingen de kerndoelen voor de Nederlandse taal bereiken en dat ze op het einde van groep 8 voldoen aan referentieniveau 1F voor mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven, begrippenlijst en taalverzorging.

Concreet en meetbaar doel: Aan het einde van groep 8 kan minimaal 90% van onze leerlingen voldoen aan de vastgestelde normen van referentieniveau 1F voor mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven, begrippenlijst en taalverzorging. 65% behaalt het streefniveau 1S.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te behalen, zullen we als school verschillende acties ondernemen:

 • Leerplanontwikkeling: We hanteren een doelgericht en samenhangend curriculum voor de Nederlandse taal, met een logische doorlopende opbouw van doelen en activiteiten die aansluiten bij de leerlingenpopulatie van onze school.
 • Doorlopende leerlijn: Er is een doorlopende leerlijn op het gebied van taal, met speciale aandacht voor de aansluiting van groep 2 op groep 3.
 • Gedifferentieerd onderwijs: We passen ons onderwijs aan aan de individuele behoeften van leerlingen, waarbij we rekening houden met verschillen in taalniveau, leerstijl en culturele achtergrond.
 • Professionalisering van leerkrachten: We zullen onze leerkrachten ondersteunen bij hun professionalisering, zodat ze goed toegerust zijn om effectief en inclusief taalonderwijs te bieden.
 • Evaluatie en feedback: We zullen regelmatig de voortgang van leerlingen monitoren en evalueren, zowel formatief als summatief, om te beoordelen of ze op schema liggen om het gestelde doel te bereiken. Feedback wordt gebruikt om het onderwijs bij te sturen en te verbeteren.
 • Bouwplannen: Voor al onze bouwlagen zullen we specifiek aandacht besteden aan de basisvaardigheid Nederlandse taal in het bouwplan. We gebruiken hiervoor de digitale bouwplan-module in OnSpect.

Meten van het resultaat

Om te meten of we onze ambitie hebben gerealiseerd en ons beoogde resultaat hebben behaald, zullen we gebruikmaken van verschillende evaluatie-instrumenten:

 • Toetsing en observatie: We zullen gestandaardiseerde toetsen en observaties gebruiken om de taalvaardigheid van leerlingen te meten en hun vooruitgang te volgen.
 • Portfolio’s: We zullen leerlingportfolio’s bijhouden om de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van taalvaardigheid inzichtelijk te maken.
 • Externe toetsen: We zullen deelnemen aan externe toetsen zoals de Cito-toets of andere nationale taaltoetsen om de prestaties van onze leerlingen te vergelijken met het landelijk gemiddelde.
 • Leerling- en ouderbetrokkenheid: We zullen ook input van leerlingen en ouders verzamelen om te peilen hoe zij de taalontwikkeling ervaren en welke verbeterpunten zij zien.
 • Vergelijken voorgaande jaren: Tweemaal per jaar stellen we een vergelijking op op kind- en klasniveau van de voortgang van het niveau van de leerlingen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP0 Basisvaardigheden. De omschrijving van deze standaard is: 'Het onderwijs in basisvaardigheden bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer